Berga Juridische Diensten

Oproepcontract & basiscontract

Contractenrecht

 

Rondom het contractenrecht hebben we in dit nieuwsblog eerder aandacht besteed aan o.a.:

-gebruik juiste contracten voor de ondernemer / https://nieuws.bergajuridisch.nl/weet-welkehoe-jij-als-startend-ondernemer-de-juiste-contracten-gebruikt/

-aanzegtermijn in tijdelijke contracten / https://nieuws.bergajuridisch.nl/aanzeg-en-opzegtermijn-tijdelijk-arbeidscontract/

-vast contract bij opvolgende tijdelijke contracten /

-proeftijd bij een tijdelijk contract / https://nieuws.bergajuridisch.nl/proeftijd-bij-een-tijdelijk-contract/

-concurrentiebeding in een tijdelijk contract / https://nieuws.bergajuridisch.nl/concurrentiebeding-in-tijdelijk-contract/

-wijziging concurrentiebeding in tijdelijk contract /

https://nieuws.bergajuridisch.nl/wetsvoorstel-hervorming-concurrentiebeding/

 

In dit nieuwe artikel zullen we stilstaan bij de nieuwe ontwikkelingen rondom het zgn. nulurencontract en oproepcontracten worden vervangen door een basiscontract.


Nulurencontracten & oproepcontracten


Nulurencontracten behoren straks tot het verleden. Oproepcontracten worden gewijzigd en zullen voortaan als basiscontracten door het leven gaan. Voor studenten en scholieren met een bijbaan worden uitzonderingen gemaakt. Het is Minister Van Gennip (SZW) een doorn in het oog hoeveel tijdelijk personeel in rechtsonzekerheid verkeren aangaande hun tijdelijke (bij)baan. Echter, niet alle doelgroepen die werken met een oproepcontract zullen straks gebruik kunnen maken van een bascontract.


Omschrijving nulurencontract


Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken: U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept. U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.


Omschrijving oproepcontract


Er is sprake van een oproepovereenkomst: Als u geen loon krijgt wanneer u niet werkt. Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als uw recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid.

Met een oproepcontract met voorovereenkomst hoef je niet te komen als je werkgever je oproept. De werkgever is ook niet verplicht om je op te roepen. Zodra je een oproep accepteert, geldt een arbeidsovereenkomst. De afgesproken periode die je moet werken, heet de oproepperiode.


Omschrijving basiscontract


Een basiscontract is een contract welk garandeert dat er minimaal een bepaald aantal uren (werkgarantieuren) voor werk wordt aangeboden. De werknemer dient omgekeerd beschikbaar te zijn voor maximaal 130% van de garantie-uren. Ook moet de werkgever duidelijkheid geven m.b.t. de tijdstippen waarop die uren dan kunnen worden ingezet.


Handel, horeca & seizoenarbeiders


Veel studenten, scholieren en seizoenarbeiders zullen straks niet kunnen genieten van de voordelen van het basiscontract. Zij worden namelijk uitgesloten van deelname aan het basiscontract, althans als zij (in de horeca) meer dan 16 uur per week (gaan) werken. Deze groepen werken voornamelijk op basis van een oproepcontract. Seizoenswerker zullen overigens niet worden uitgezonderd van het basiscontract, maar kunnen daar (evenals scholieren en studenten) onder voorwaarden toch gebruik van kunnen maken.


Wie genieten de voordelen van het basiscontract?


Kijken we naar de omvang van de werknemersgroep in de zorg en welzijn en de werknemers (niet zijnde scholieren en studenten) in de handel en horeca, dan zullen zij vooral diegenen zijn die de vruchten zullen plukken van het basiscontract.


Gezondheids- en welzijnszorg


Het zijn met name werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg die straks baat zullen hebben bij de inzet van het basiscontract. Daarnaast zien we dat ook bijvoorbeeld werknemers in de beveiliging thans veel werken met een oproepcontract. Ook zij zullen de voordelen van een basiscontract gaan genieten.

 

Studenten en scholieren worden veelal uitgezonderd van het basiscontract. Waarom is dat en kan er bijvoorbeeld gekozen worden tussen een basis- en een nulurencontract?


Voor veel scholieren en studenten is niet de bijbaan het primair doel om te werken, maar vormt meestal een tijdelijke activiteit ontplooiende naast studie of scholing. Het is ook waar dat deze groep veelal via een nulurenontract of oproepcontract hun eerste kennismaking maken met de arbeidsmarkt. Het uitzonderen van deze groep voor het basiscontract (met meer rechtszekerheid) zou niet alleen voor hen nadelig kunnen zijn; ook werkgevers in de horeca en handel zouden erdoor benadeeld kunnen worden. Deze werkgevers hebben dan minder flexibiliteit om krachten in te zetten, maar worden ook geconfronteerd met andere werknemers die wellicht niet alleen minder flexibel inzetbaar zullen zijn; zij zullen naar verwachting ook duurder zijn in de loonkosten.

 

Uitzondering op de regel: maximaal 16 uren per week werken


Als de arbeidsomvang maximaal 16 uur per week is (gemiddeld over het gehele jaar bezien) dan blijven studenten en scholieren straks (weliswaar onder voorwaarden) gebruikmaken van het oproepcontract. Werken zij langer dan 16 uren per week? Dan geldt straks dat de werkgever deze groep verplicht een basiscontract zal moeten aanbieden en mag niet meer een oproep- of nulurencontract aangeboden worden.

Blijven schollieren en studenten werken onder de 16 uren? Dan geldt dat aan de vrije keuze van de werkgever is om hen al dan niet een basiscontract of een oproepcontract aan te bieden. Dit zal het geval zijn als de werknemer niet aan de voorwaarden voor een uitzondering voldoet, bijvoorbeeld omdat er langer dan 16 uren wordt gewerkt, of dat sprake is van een voltijdfunctie. Dan is er geen sprake meer van een bijbaan. Ook is het geval als de werknemer niet (meer) studeert. In dat geval is er sprake van ten minste een basiscontract.


Geen draaideurconstructies meer


De minister gaat erop toezien dat bij de (nieuwe) wetgeving zoveel mogelijk in kaart wordt gebracht wat de risico’s zijn bij zgn. draaideurconstructies: constructies waarbij de werknemers toch – na eerst een ander contract verkregen te hebben – weer een nulurencontract of een oproepcontract aangeboden zullen krijgen en zonder dat zij besef hebben of weten dat deze handelswijze van werkgeverszijde inmiddels niet meer is toegestaan. Zo zullen beperkende maatregelen daartoe gericht zijn op het handhaven van regels, waarbij vooral van belang is, dat tijdelijke basiscontracten straks ook zullen vallen onder de regels van de ketenbepaling. Daarmee vallen zij evenzo onder de nieuwe voorstellen die thans bij het arbeidsmarktpakket nader worden uitgewerkt.


Wetgeving


De minister is voornemens om de vereiste wetgeving in de zomer ter consultatie voor te leggen. Het plan is dan dat de nieuwe wet volgend jaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en in 2025 wellicht – als de Eerste Kamer akkoord gaat – formeel wet gaat worden.


Nadere informatie en stukken


Beslisnota’s bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Statement van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien Van Gennip naar aanleiding van de brief aan de Tweede kamer …

Weten wat je rechten zijn bij een oproepcontract of nulurencontract?

Ken je rechten als het gaat om een basiscontract!

Heb je vragen over of problemen met je arbeidscontract?

 De juristen van BERGA juridische diensten checken je contract en leggen je rechten en plichten uit!

 Wij adviseren en verlenen op maat advies & bijstand!

 

 

 

 

 

Heb je andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?


Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden


Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!