Berga Juridische Diensten

Sneller vaste baan bij opeenvolgend tijdelijke contracten

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe ketenbepaling van toepassing op contracten voor tijdelijke werknemers (=flexwerkers zoals uitzend- en oproepkrachten, payroll personeel). De ketenbepaling (art. 7: 668a BW) is een rechtsbeschermende bepaling voor de werknemer. Heeft de werknemer inmiddels een aantal tijdelijke contracten gehad, dan geeft het artikel nieuwe voorwaarden waaronder hij aanspraak kan maken op een vast contract. Dit is al sneller het geval dan vóór 1 juli 2015 het geval was. Inmiddels geldt een nieuwere ketenbepaling onder de WAB. Daar besteden we in een volgende artikel meer aandacht aan. We blikken echter in dit artikel specifiek terug op hoe de regeling geldend was (per 1 juli 2015) inzake de ketenregeling, de voorwaarden daarvan en het recht op een vast contract.

 

De lezer zij erop gewaarschuwd dat deze regeling op onderdelen niet meer geldend recht is en inmiddels gewijzigd in de nieuwe wet, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)! Om de huidige wet- en regeling beter te kunnen begrijpen (zoals in voornoemd artikel), kunnen we veel leren van de historische totstandkoming en ontwikkeling in het verleden.

In dit nieuwe artikel zullen we stilstaan bij de nieuwe ontwikkelingen rondom het zgn. nulurencontract en oproepcontracten worden vervangen door een basiscontract.

 

 

Recht op een vaste baan geldt wanneer er sprake is van:

 

·      het afsluiten van een opvolgend contract ná 3 tijdelijk voorgaande contracten;

·      langer dan in totaal 2 jaar gebruik maken van opvolgende tijdelijke contracten.

 

 

Voorwaarden opvolgend contract

 

Van opvolgende tijdelijke contracten is sprake als ze binnen 6 maanden elkaar opvolgen. Voor de berekening van de totale periode van 2 jaar tellen de maanden (6 maanden of korter) tussen de tijdelijke contracten echter wél mee.

 

De ketenbepaling geldt niet wanneer:

 

·      het een arbeidsovereenkomst betreft van een (stage)leerling in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding);

·      het een arbeidsovereenkomst betreft van een werknemer die jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt.

 

 

Ketenbepaling kan afwijken bij CAO

 

Per CAO kan afgeweken worden van de nieuwe ketenbepaling.

Echter de mogelijkheden hiertoe worden wettelijk ingeperkt.

In een CAO die vanaf 1 januari in werking treedt of wordt verlengd, mogen alleen de volgende afwijkende (t.o.v. de nieuwe ketenbepaling) situaties opgenomen worden:

 

Uitzendovereenkomst
In de CAO (voor uitzendorganisaties) kan worden bepaald dat niet 3 maar 6 tijdelijke contracten voorwaarde voor een vaste baan is.

Daarnaast kan de totale duur van 2 jaar (waarbinnen met tijdelijke contracten is gewerkt) worden verlengd tot maximaal 4 jaar.

 

Aard bedrijfsvoering
Soms is een extra tijdelijk contract of het langer kunnen aangaan van tijdelijke contracten noodzakelijk vanwege de aard van de bedrijfsvoering.

In dat geval kan – net zoals ingeval van een uitzendovereenkomst – in de CAO worden bepaald dat er maximaal 6 (in plaats van 3) tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan en uiterlijk voor een periode van 4 (in plaats van 2) jaar van tijdelijke contracten gebruik kan worden gemaakt.

 

Gevaar voortbestaan sector
In een aantal sectoren, zoals het profvoetbal, werkt men uitsluitend met tijdelijke contracten. De beperkte afwijkingsmarge van de ketenbepaling zou dan een risico voor de betreffende sector kunnen opleveren, namelijk het voortbestaan ervan.

Bij ministeriële regeling (een door de minister gebruikte wettelijke bevoegdheid, in dit geval als aanvulling op de ketenbepaling) kunnen functies in een bedrijfstak worden aangewezen waarbij uitsluitend met tijdelijke contracten wordt gewerkt.

De CAO voor die sectoren telt dan de nieuwe ketenbepaling buiten werking.

 

Bestuursfuncties
Ingeval het gaat om een bestuursfunctie, dan kan schriftelijk (per overeenkomst of CAO) van de 2-jaarstermijn worden afgeweken.

 

Werknemer in opleiding
Ingeval de arbeidsovereenkomst gesloten is met het oog op de op te leiden werknemer, dan kan bij CAO de nieuwe ketenbepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden verklaard.

Heeft een CAO gelding die reeds vóór 1 juli 2015 van toepassing was en waarin al een dergelijke of soortgelijke afwijkende regeling beschreven staat?

Dan gaat deze nieuwe maatregel (opleiding werknemer) in bij het einde van de looptijd van deze lopende CAO of uiterlijk per 1 juli 2016.

 

Raadpleeg in alle gevallen altijd de arbeidsovereenkomst en de eventueel van toepassing zijnde CAO.

 

 

 

 

 

Weten wat je rechten en plichten zijn bij een tijdelijk of vast contract?

Weten wanneer je na opvolgende contracten recht hebt op een vast contract?

Advies, uitleg of rechtsbijstand nodig?

BERGA juridische diensten adviseert en staat je bij!

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!