Berga Juridische Diensten

Teler mag geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken

 

 

Geen bestrijdingsmiddelen

 

Een maatschappelijk relevant vonnis: de voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de lelieteelt naast de woningen niet meer is toegestaan. Met dit vonnis lijkt een gerechtelijke weg ingeslagen te worden waarmede grote kans bestaat dat ook het gebruik van andere bestrijdingsmiddelen in de omgeving van woningen binnenkort tot het verleden zal behoren.

 

Maatschappelijke onrust


Er is veel maatschappelijke onrust als het gaat om gebruik van professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen op weilanden in de directe woonomgeving.       Wat betreft de bollenteelt wordt er relatief veel pesticiden gebruikt, veel meer dan bij andere gewassen. Uit programma’s zoals Zembla blijkt wat de medische impact van dergelijke middelen is op omwonenden; zo wordt onder meer Parkinson genoemd en wie verantwoordelijk is voor het tekortschietende toezicht daarop: het Ctgb.

 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Het Ctgb hanteert, zo blijkt uit het vonnis, achterhaalde toetsingsmethoden welke niet of niet meer voldoen aan de huidige wetenschappelijke inzichten. De wijze van toetsing wordt veelal los gelaten op door instanties en ondernemingen zelf aangeleverde informatie. Het Ctgb gaat zelf niet proactief op zoek naar de meest recente wetenschappelijke stand van zaken. Haar blik reikt niet verder dan door derden aangedragen informatie en gevolgtrekkingen (die zij veelal op voorhand als juist bestempeld en voor waar aanneemt); in plaats dat zij eigenhandig op zoek gaat naar de mogelijke onderzoeken en nadelige effecten.

 

Achterhaalde toetsing Ctgb

Deze wijze van (achterhaalde) toetsing brengt met zich mee dat potentieel neurodegeneratieve gevolgen van bestrijdingsmiddelen (zoals de ziekte van Parkinson) niet worden meegenomen in de toetsing- en beoordelingsfase of een bestrijdingsmiddel wel of niet wordt toegelaten tot de markt. Daarbij wordt er evenzo niet geanalyseerd wat de mogelijke bijwerkingen effect kunnen zijn bij gebruik van een combinatie van middelen. In potentie kan het dus best zo zijn dat een op zichzelf staand middel is toegelaten en verder ook geen medische risico’s met zich mee hoeft te brengen, maar dat de inzet en gebruik van een dergelijk middel in combinatie met andere bestrijdingsmiddelen wel degelijk een levensgevaarlijke cocktail aan pesticiden kan herbergen.

 

Brengt gezondheidsrisico’s met zich mee

Het Ctgb onderzoekt dergelijke verbanden niet. Dat is uiteraard nogal schokkend, temeer omdat deze instantie de enige in Nederland is die toelating van gewas- en bestrijdingsmiddelen beoordeelt en kan besluit wel of niet deze voor de markt toegankelijk te maken. Dergelijke toetsing creëert een vacuüm van potentiële gezondheidsrisico’s met zich mee nu gewassen op basis van vaak summier en achterhaalde wetenschappelijke kennis vrij spel hebben bij de inzet door de bloemteler. Genoemd vonnis heeft de knuppel dan ook in het hoenderhok van het Ctgb gegooid en het lijkt erop dat de overheid zich er nu ook actief mee gaat bemoeien, vooral nu diverse maatschappelijke instanties n.a.v. dit vonnis bij haar aan de bel trekken om de huidige wet- en regelgeving, t.a.v. beoordeling en toelating, eens goed onder de loep te nemen en daar verdergaande restricties op los te laten.

 

Welzijn omwonenden staat voorop

Het vonnis van de rechter is gebaseerd op een belangenafweging, waarbij het medische en gezondheidsbelang van omwonenden en dan vooral van kinderen voorrang krijgt boven het commerciële belang van akkerbouwers om hun gewassen te bestrijden. De kortgedingrechter geeft de omwonenden gelijk dat er (volgens diverse toxicologen) serieuze kans op gezondheidsschade bestaat, met name bij diens kinderen en dat het middel strijdig is met het Europees voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat een bestrijdingsmiddel niet mag worden gebruikt als wel op voorhand aannemelijk is (maar verder nog wetenschappelijk vastgesteld moet worden) dat er schade voor de gezondheid bestaat en nationaal- en Europeesrechtelijke procedures niet kunnen worden afgewacht wegens kans op ernstige gezondheidsschade.

 

Onzekerheid voor andere omwonenden en bloementelers

Voor omwonenden in dit gebied is onderhavig vonnis een overwinning; echter voor andere gebieden en diens omwonenden met de daarbij ingezette middelen door de betreffende bloementelers geeft het aanzet tot vele vragen en onzekerheid. Met dit vonnis worden immers ook niet alle bestrijdingsmiddelen verboden. Het wordt dan ook tijd dat de overheid de regie neemt en proactief passende vervolgstappen zet, in navolging van onderhavig kortgedingvonnis.

 

 

 

Wilt u als omwonenden weten wat u kunt doen tegen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

 

Woont u dichtbij of aangrenzend aan gewasgebied van akkerbouwers waarbij frequent gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen? Samen met u kunnen we u persoonlijke woonomstandigheden en potentieel medische risico’s in kaart brengen!

 

Zowel in een buitengerechtelijke als in een gerechtelijke civiele procedure behartigen wij u belangen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te stoppen omdat de kans op  gezondheidsrisico’s aanwezig is. Daarnaast kan er in veel gevallen ook schadevergoeding worden geëist.

 

De juristen van BERGA juridische diensten nemen contact met u op als u het contactformulier op onze website invult. Zij bespreken persoonlijk de zaak met u door en laten u weten wat BERGA juridische diensten voor u kan betekenen.

 

 

 

Heeft u (andere) vragen of advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van uw modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kunt u  ook snel en makkelijk online bestellen: www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met uw wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan uw bij in een arbeidsbemiddelende fase. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor uw op.

 

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wilt u direct een gerechtelijke procedure starten?

Kies dan voor de ervaren juristen van BERGA juridische diensten meldt uw zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen naar: info@bergajuridisch.nl of belt u ons gerust op: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken onze juridische diensten zowel aan particulieren als aan ondernemers op o.a. de volgende veel voorkomende gebieden:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijkt u onze website: www.bergajurdisch.nl of in onze webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het snel en makkelijk bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

 

We zijn u graag van dienst!