Berga Juridische Diensten

Parkeermeter werkt niet en andere parkeerproblemen…

 

 

Wet goed verhuurderschap

 

 

 

Ratio Wet goed verhuurderschap

 

Medio vorig jaar (2023) is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Uit recente analyses is gebleken dat huurders, of nu gaat om sociale of geliberaliseerde huur, niet (goed) in staat zijn om voor hun huurdersbelangen op te komen. De grootste groep huurders die zowel het vermogen, inzicht als het overzicht daartoe ontbreekt betreft de groep sociale huurders. Deze doelgroep heeft in significant meerdere gevallen (als de geliberaliseerde huurders) te kampen met niet alleen meer huurachterstanden en andere huurperikelen; ook gaat het om een doelgroep die met veel psychosociale problematiek kampt.

 

Bescherming zwakkere huurder

 

Het woningtekort draagt daaraan bij wat angstgevoelens betreft, vooral ook met de achterliggende dat de kans bij dergelijke problematiek kan bijdragen aan een mogelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast maken verhuurders dikwijls misbruik van onwetende huurders als het gaat om verplichtingen zijdens verhuurders. Dit brengt onzekerheid met zich mee. De overheid wil met een aantal instrumenten deze ongewenste situatie een halt toeroepen met de Wet goed verhuurderschap.

 

Extra instrumenten voor de gemeente

 

De wet geeft gemeentes extra sturings- en handhavingsinstrumenten in handen om extra toezicht en controle uit te kunnen oefenen of verhuurders zich wel aan de regels houden en in voorkomende gevallen op kunnen treden tegen verhuurders. In dit eerste deel bespreken we hoofdzakelijk een aantal hoofdlijnen van verplichtingen waaraan een verhuurder zich dient te houden. Voor de goede orde wijzen wij erop dat de Wet goed verhuurderschap niet alleen gericht is tegen verhuurders, maar ook van toepassing is op verhuurmakelaars en woningcorporaties.

 

Wat zijn de verplichtingen van een goed verhuurder?

 

De wet ziet op zeven uitgangspunten waaraan alle verhuurders, verhuurmakerlaars en woningcorporaties zich moeten houden.

Zo dient een goed verhuurder zich te houden aan de volgende uitgangspunten:

 

  1. De verhuurder dient zich te houden aan het discriminatieverbod en mag geen ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen groepen van huurders;
  2. De verhuurder dient er actief voor te zorgen dat hij zich niet schuldig maakt aan intimidatie;
  3. De verhuurder mag geen waarborg van huurder verlangen die hoger is dan tweemaal het kale huurbedrag;
  4. De verhuurder dient het huurcontract schriftelijk vast te leggen;
  5. De verhuurder dient er actief voor zorg te dragen dat hij zijn huurder schriftelijk informeert over alle aangelegenheden die voor de huurder m.b.t. het gehuurde van belang is of kan zijn;
  6. De verhuurder mag geen hogere of andere servicekosten aan huurder doorberekenen welke vermeld staan in art. 7:237 lid 3 BW. Tevens dient verhuurder deze kosten middels een gespecificeerde jaarnota af te rekenen;
  7. De verhuurder mag bij inschakeling van een huurmakelaar, of huurbemiddelaar, niet de daarmee gemoeid zijnde kosten aan huurder doorbereken op grond van art. 7:417 BW.

 

 

Veel verplichtingen verhuurder reeds in wet

 

Veel hiervoor genoemde bepalingen zijn reeds wettelijk verankerd. Echter, de wijze van toezicht, controle en handhaving wordt met deze wet nog eens extra belicht. Zo wordt meer geborgd dat zowel verhuurders, huurmakelaars, woningcorporaties en gemeenten zich houden aan de extra regels. Ook het onderscheid tussen een professioneel verhuurder en particuliere verhuurder wordt genivelleerd.

 

 

Gemeentelijk meldpunt

 

Van juli 2024 dient elke gemeente te beschikken over een zgn. meldpunt waarbij een huurder een klacht kan indienen in het geval een verhuurder of daaraan gelijkgestelde persoon of organisatie (verhuurmakelaar of woningcorporatie) zich niet aan verplichtingen van de goed verhuurder houdt.

 

Toezicht en op te leggen sancties gemeenten

 

Wanneer de gemeente een overtreding door verhuurder constateert (op basis van zowel informatie zijdens huurder en eigen onderzoek), kan overgaan tot het aan verhuurder opleggen van:

 

  • een last onder dwangsom;
  • een last onder aanzegging bestuursdwang;
  • een boete.

 

 

Ultimum remedium bij slecht verhuurderschap

 

Blijft de verhuurder, ondanks een opgelegde dwangsom of boete, in gebreke met het zich voldoen aan regels voor goed verhuurderschap, dan kan de gemeente in voorkomende gevallen overgegaan tot verdergaande sancties, zoals het met naam en toenaam openbaar publiceren van de betreffende verhuurder en het beheer van gehuurde overnemen. Wat slecht verhuurderschap inzake woningcorporaties betreft, wordt de handhaving en toezicht daarop overgelaten aan de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

 

 

 

 

Houdt uw verhuurder zich niet aan de huurregels?

Komt verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet na?

Berekent jouw verhuurder een hogere huur dan maximaal is toegestaan?

Onze juristen helpen je graag bij het opkomen van je huurrechten als huurder!

 

Of heeft u andere vragen en/of juridische problemen?

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken passend juridisch advies en bijstand en zijn u zo nodig van dienst in een gerechtelijke procedure.

 

 

 

Heeft u andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van uw modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kunt u ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan u bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor u op.

 

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!