Berga Juridische Diensten

Digitale koper beschermd door de Wet Koop op Afstand (deel 2)

Consumentenrechten & Wet Koop op Afstand (WKA)

 

Internet en webshops zijn de laatste jaren zeer in zwang gekomen. Steeds vaker prevaleren consumenten de digitale snelweg boven het fysieke winkelen. Wanneer we spreken over het kopen via o.a. internet, telefoon, bestelformulier of andere media, dan spreken we juridisch gezien over kopen op afstand. De rechten en plichten die consumenten hierbij hebben is gevat in de Wet Koop op Afstand (WKA).

 

In deel 1 van deze artikelreeks zijn we eerst teruggegaan in de tijd en zijn we nader ingegaan op de omstandigheden die speelden ten tijde van invoering van de KWA in 2015 en welke implicaties er waren en zijn aan te wijzen vanuit de regelgeving.

In deel 2 gaan we specifiek in op juridische begrippen binnen de regelgeving. Denk hierbij o.a. aan begrippen zoals consumentenkoop, bedenktijd en annuleringsrecht, informatieplicht, recht tot beoordeling van een product en levertijd.  

 

 

Wet Koop op Afstand

 

In de Wet Koop op Afstand (KWA)) zijn vele aanpassingen op de bestaande wetgeving doorgevoerd. Dit was het gevolg van de grote maatschappelijke ontwikkeling en impact die webshoppen en online kopen met zich meebracht.        De KWA geeft beide partijen, consument als koper en verkoper, duidelijke kaders aan waarbinnen afdwingbare rechten en plichten hebben te gelden. De KWA heeft hiermee vooral een stuk rechtszekerheid willen verschaffen, zowel voor de verkoper als de consument.

 

Koop op afstand

 

Wanneer een product via een webshop, telefoon of andere media wordt aangeschaft, dan spreken we van een koop op afstand. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen fysiek contact is met de verkoper.

 

Consumentenkoop op afstand & consumentenrechten

 

Vanwege de enorme groei en ontwikkeling op gebied van op afstand aankopen van goederen, heeft de wetgever het opportuun gevonden om vooral de consument beter te beschermen. Ook niet consumenten hebben rechten, maar veel minder. Waar in het verleden een winkelier veel rechten naar zich toe kon trekken en de consument het nakijken had, zijn de rollen de laatste decennia omgekeerd. In boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staan een reeks artikelen (230m – 230s) die uitgebreid de rechten en plichten van consumenten regelt m.b.t. het aankopen van goederen en diensten. Dit zijn de wettelijke bepalingen voor de koop op afstand die gelden voor de consument. Omdat het hier gaat sec gaat om aankopen door een consument zijn hierbij ook de wettelijke bepalingen inzake een consumentenkoop van toepassing. Elke koop op afstand door een consument is per definitie dus ook een consumentenkoop. Bepalingen die puur zien op een consumentenkoop kunt u vinden in de artikelen

 

Bedenktijd

 

Een belangrijk consumentenrecht is de bedenktijd. De bedenktijd is wettelijk tenminste 14 dagen en vangt aan op het moment dat het product wordt ontvangen, of de overeenkomst van dienstverlening is gesloten. De bedenktijd hoeft niet volledig te worden benut als het product is ontvangen; de consument kan er ook voor kiezen – alvorens het product is ontvangen – de koop te ontbinden. Een combinatie van een product en een dienst komt ook veelvuldig voor, zoals de aankoop van een fiets met een service-abonnement. De bedenktijd gaat ook in die gevallen in op het moment dat het product is ontvangen. Verschillende leveringen van producten al of niet in combinatie met een dienst zorgen ervoor dat de bedenktijd ingaat op het moment dat het eerste product wordt ontvangen. Regulier geldt voor een vakantieboeking geen bedenktijd, tenzij sprake is van een vakantie zonder vooraf afgesproken datum of boekingsperiode.

 

Voor de volgende producten wordt vaak door winkeliers aangegeven dat er geen bedenktijd geldt, terwijl dit juridisch gezien wel het geval is. Als consument doe je er goed aan erop toe te zien dat je het product dan wel degelijk retour mag sturen. Het gaat daarbij o.a. om de volgende producten:

 

      Tweedehands producten;

      Speciaal voor de consument bestelde producten;

      Beschadigde producten;

      Hygiënische producten zonder verzegeling;

      Producten waarvan de verpakking is geopend.

 

 

 

De volgende producten worden uitgezonderd van de bedenktijd:

 

      Op maat en op instructies van de klant gemaakte producten;

      Producten met een hygiënische inslag of risico, zoals ondergoed;

      Producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van verbroken is;

      Producten met een gezondheidsrisico dan wel met een hygiënische inslag of risico waarvan de verzegeling is verbroken en of zijn geopend, zoals een toilet- of douche artikel;

      Video producten met verbroken zegel;

      Audio producten met verbroken zegel;

      Computersoftware of -hardware met verbroken zegel;

      Producten met een beperkte houdbaarheid, zoals voeding en bederfonderhevige producten. Deze producten kunnen soms een gezondheidsrisico met zich mee brengen;

      Kranten, tijdschriften of magazines (tenzij sprake is van een abonnementsperiode. Veelal gaan deze ook pas na 14 dagen lopen, zoals bij een verzekering);

      Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;

      Digitale inhoud van producten of diensten (niet op een opslagmedium) waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd. Denk hierbij aan een digitaal opgemaakt contract. De consument moet expliciet afstand hebben gedaan van zijn bedenktijd en hij dient ook toestemming te geven / te verklaren dat het product of dienst direct tijdens de bedenktijd reeds geleverd mag worden dan wel zal worden uitgevoerd. In dat geval kan de opdrachtnemer van een contract direct beginnen met de werkzaamheden en hoeft hij niet te wachten nadat de 14 dagen voorbij zijn;

      Huren van een vakantieaccommodatie;

      Goederenvervoer;

      Autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding (voor een vast periode);

      Financiële producten met een speculatief beleggingselement die afhankelijk zijn van vraag en aanbod, zoals aandelen, whisky’s, wijnen, kunst of goud;

      Vermengde of samengestelde goederen

      Producten die afhankelijk zijn van de waarde in het economisch verkeer op het moment dat ze geleverd worden;

      Diensten i.c.m. een advies.

 

 

Retour- annuleringsrecht

 

Binnen de bedenktijd kan de koop ontbonden worden. Het product dient dan wettelijk gezien binnen 14 dagen na de ontbinding alsnog retour te worden gestuurd. Tot het moment waarop het product door de verkoper retour is ontvangen, dient hij het aankoopbedrag retour te storten. Retourkosten zijn in beginsel voor de koper, tenzij hij daarover niet juist is geïnformeerd. De verkoper dient op de website een retourformulier te hanteren waarop de consument kan aangeven dat hij of zij gebruik wil maken van het retourrecht en het product wil terugsturen. De consument kan eigenhandig ook altijd een brief of e-mail naar de verkoper in kwestie sturen voor de ontbinding.

 

Informatieplicht

 

De informatieplicht van de verkoper jegens de koper reikt ver. Hier noemen wij enkele verplichtingen die de verkoper nauwgezet in de gaten moet houden. Deze informatieplicht gaat o.a. over:

 

      De bedenktijd;

      Op welke wijze de koper van zijn ontbindings- en retourrecht gebruik kan maken;

      Hanteren van een modelformulier herroeping (ontbinding);

      Bestelinformatie;

      Garantiebepalingen;

      Klachtenregelingen;

      Vergoedings- en kostenaspecten

      Bedrijfsinformatie (servicenummer e.d.)

      Informatie dient transparant, toegankelijk en duidelijk te zijn;

      Alle informatie dient uiterlijk door de verkoper bij de bevestiging van de aankoop of bij levering of voor de start van de dienstverlening verstrekt te zijn;

      Bij digitale producten dient tevens informatie verstrekt te worden m.b.t. de hard- en software vereisten en de juiste samenstelling en afstemming tussen beide, zodat een mismatch voorkomen wordt. Hierbij dienen ook beveiligingsaspecten meegenomen te worden als ook middels welke media de diensten gebruikt kunnen worden.

 

 

Voldoet de verkoper niet of niet geheel aan zijn informatieplicht zoals plaatsing op een website of in een aanbieding, dan geldt dat van rechtswege de bedenktijd met 12 maanden wordt verlengd. Wanneer de verkoper dit gebrek alsnog hersteld, gaat vanaf dat moment ook de nieuwe bedenktijd lopen.

 

Beoordelen product

 

Voordat een product gekocht wordt, zal de consument in de meeste gevallen het product willen aanraken, testen of anderzijds beoordelen. De verpakking daarbij openen is toegestaan, maar gebruiken op een normale wijze mag niet. Schoenen of kleding kun je testen en dragen door een stukje lopen in de winkel te lopen, maar niet buiten. Een odeur kun je vaak beoordelen door even met een tester te sprayen.

 

Verplichtingen verkoper voor het bestelproces & levertijd

 

      Correcties moeten makkelijk door te voeren zijn;

      Duidelijk moet zijn welke kosten gelden en vooraf mogen geen extra opties worden afgevinkt;

      Informatie over extra kosten moet vooraf duidelijk worden gemaakt, anders mogen deze niet in rekening worden gebracht;

      Vooraf dient gemeld te worden wanneer de consument een bestelling met een betalingsverplichting aangaat (6:230 v), zoals bij het aanklikken van de desbetreffende betaalknop of -button. Dit moet ondubbelzinnig worden aangeven (streng vereiste!). De kans op een niet rechtsgeldig tot standgekomen overeenkomst ligt anders als snel op de loer;

      Bij overeenkomsten tot het verrichten van diensten of telemarketingservices komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat deze door de verkoper of leverancier wordt bevestigd, zoals bij een bevestiging van een energieovereenkomst door de energieleverancier;

      Producten dienen uiterlijk binnen 30 na bestelling geleverd te worden. Blijft de verkoper in die periode in gebreke te leveren, dan dient de koper de verkoper alsnog een redelijke termijn te bieden om alsnog te leveren. Wordt ook dan niet geleverd, dan mag de koper gebruikmaken van zijn ontbindingsrecht en stornering vragen van zijn reeds bestelde en betaalde producten.

 

 

 

 

 

Als consument weten wat je rechten en plichten zijn bij kopen op afstand?

Voldoe je als verkoper aan de huidige wet- en regelgeving voor webshop?

Heb je andere vragen met betrekking tot kopen op afstand?

 De juristen van BERGA juridische diensten bekijken samen met je wat wettelijk wel of niet mogelijk is! Wij adviseren en verlenen op maat bijstand!

 

 

 

 

 

Heb je andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

 

We zijn u graag van dienst!