Berga Juridische Diensten

Gebruiken van algemene voorwaarden (deel 1)

Intro

 

 

Kom als ondernemer goed beslagen ten ijs!

 

In het eerder verschenen artikel trapten we deze af in de vorm van een drieluik, om jou als ondernemer tips en trics mee te geven waar je als starter mee te maken krijgt en waar je in juridische zin dan ook op voorbereid dient te zijn. Denk hierbij niet alleen aan het verkleinen van het debiteurenrisico en het opstellen van een goed contract, en wat daar nog meer bij komt kijken binnen het contractenrecht, maar vergeet daarbij vooral ook niet aan het laten opstellen en gebruiken van een goed stel algemene voorwaarden.  

 

Artikelreeks algemene voorwaarden

 

In een aankomende artikelreeks zullen verschillende onderdelen van algemene voorwaarden de revue passeren. Denk hierbij er bijvoorbeeld aan hoe je als ondernemer op de juiste wijze gebruik kunt en moet maken van algemene voorwaarden (deel 1), maar ook hoe wij deze passend en tegen een gereduceerd vast tarief voor je kunnen opstellen (deel 2) en in welke gevallen je er rekening mee moet houden dat algemene voorwaarden (of bepalingen daaruit) vernietigd kunnen worden (deel 3). In vervolgartikelen na het derde deel zullen we je vervolgens informeren over onder meer de volgende aspecten:

 

-strijd tussen algemene voorwaarden (battle of forms)

-reikwijdte van algemene voorwaarden

-consumentenrechtelijke bescherming en algemene voorwaarden

-vernietigbaarheid van voorwaarden a.d.h.v. de zwarte, grijze en blauwe lijst

 


Wij maken je algemene voorwaarden passend bij je onderneming!

 

Heb je op voorhand als (startend) ondernemer vragen over algemene voorwaarden, zoals om deze te laten checken en/of wijzigen of op te laten stellen? Neem dan geheel vrijblijvend contact voor het aanvragen van een offerte. Snel, makkelijk en eenvoudig zelf je algemene voorwaarden bestellen? Dat kan! Bestel ze direct in onze webshop. Tegen een vaste prijs van € 495 maken we de voorwaarden passend bij je onderneming!

 

 

Deel 1 – Gebruik van algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

 

In algemene voorwaarden worden bepalingen opgenomen die jij als ondernemer (tevens gebruiker van de algemene voorwaarden) van toepassing wilt verklaren op de contracten die je gaat afsluiten met je wederpartijen.

Al die bepalingen tezamen worden dan als algemene voorwaarden aangeduid. samengebundeld. Algemene voorwaarden regelen o.a. beperking in aansprakelijkheid, schadevergoedingsplicht, schadevergoedingshoogte, overmacht en de opzegging of ontbinding van een overeenkomst.

 

 

Gebruiken van algemene voorwaarden & van toepassing op het contract

 

Het gebruik van algemene voorwaarden staat veelal niet op zichzelf. In de meeste gevallen maken ze integraal onderdeel uit van een bredere contractvorming. Er ligt dan al een overeenkomst en partijen willen dan dat een set algemene voorwaarden van dat contract deel gaan uitmaken. Om rechtsgeldig algemene voorwaarden van toepassing te laten verklaren op en integraal onderdeel te laten zijn van een  contract, dient eerst aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. In dit eerste deel bespreken we meeste basale vereisten, zoals algemeen wettelijke uitgangspunten (boek 3 en 6 Burgerlijk Wetboek) waarbij sprake is van acceptatie van de voorwaarden (overeenstemming tussen aanbod en aanvaarding), het bewijs daartoe, en de mogelijkheid om de wederpartij correct vooraf – aan ondertekening van het contract – op juiste wijze te informeren over het gebruik van voorwaarden – met name de bijzondere bepalingen zoals die van toepassing worden verklaard op het contract – en het op de juiste wijze ter handstellen (beschikbaar stellen) van de voorwaarden aan de wederpartij.

 

 

Aanvaarding & toepassing van algemene voorwaarden

 

Om algemene voorwaarden van toepassing te laten verklaren op een door partijen overeen te komen overeenkomst, dient de partij (dat is de gebruiker van de algemene voorwaarden) die wenst dat zijn algemene voorwaarden op het betreffende contract van toepassing wordt verklaard, zijn wederpartij er vóóraf – dus voor de totstandkoming van het contract – op te wijzen dat hij zijn algemene voorwaarden onderdeel wil laten zijn van het contract. Conform de algemene bepalingen van boek 3 en 6 dient een aanbod eerst aanvaard te worden alvorens totstandkoming van een overeenkomst het gevolg zal zijn. In concreto geldt voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden (dus ook op de toepasselijkheid van een contract) dat zij door de wederpartij – en de inhoudelijke reikwijdte ervan – zijn aanvaard (zie o.a. artikel 6:231 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek, hierna BW). Zij dienen dan ook door de gebruiker vóór totstandkoming van het contract aan de wederpartij beschikbaar te worden gesteld. Dat is ook logisch, want de wederpartij wil en moet juridisch gezien weten waar hij aan toe is en welke bepalingen – los van die van het contract zelf – nog meer op het onderliggende contract van toepassing zijn.

 

 

Schriftelijk vastleggen van contract & algemene voorwaarden

 

In de praktijk zien wij steeds vaker dat partijen ervoor kiezen zowel het contract als algemene voorwaarden digitaal te verzenden, zonder dat deze expliciet worden ondertekend. Ook dan (naast schriftelijk) kan worden aanvaard, gezien de zinsnede uit artikel 6:231 lid 1 sub c ‘of op andere wijze’. Ook in het geval tussen dezelfde partijen eerder zaken is gedaan, waarbij de gebruiker op de juiste wijze zijn voorwaarden van toepassing heeft verklaard, kan het zo zijn dat de gebruiker bij een opvolgend contract alleen verwijst naar de eerdere door hem aan de wederpartij verzonden voorwaarden. Accepteert de wederpartij deze stilzwijgend en de gebruiker voert de overeenkomst uit, dan zijn ze op het contract van toepassing.

 

Ons aanvullend hierin zou zijn: stuur ook dan opnieuw de voorwaarden toe, zodat je zeker weet dat de wederpartij deze tot zich kan nemen en nadien voorkomen kan worden dat de wederpartij zich op het standpunt stelt nimmer voorwaarden te hebben ontvangen, of dat het voor hem nimmer duidelijk was dat de gebruiker hem op een eerdere set voorwaarden had gewezen.

 

Sommige ondernemers sturen een opdrachtbevestiging met als bijlage een set algemene voorwaarden, waarbij de opdrachtbevestiging (waarin tevens wordt verwezen naar de bijbehorende voorwaarden) dan nog nader ingevuld dient te worden met bedrijfsgegevens en ondertekend dient te worden. Om het helemaal ‘af/compleet’ te maken zouden wij daarbij nog adviseren om daarbij tevens een kopie van ID of paspoort van de wederpartij op te vragen, waarbij direct duidelijk is wie de ondernemer of wie een eventueel door hem aangewezen gevolmachtigde is.

 

Het moge duidelijk zijn: ondertekening (schriftelijk of met een gewaarmerkt digitale ondertekening) heeft een grote meerwaarde, niet alleen vanwege de uitdrukkelijk gegeven instemming met het contract en voorwaarden, maar bovenal waar het gaat om nadien verzekert te zijn van rechtszekerheid als het gaat om het bestaan van deze instemming, mocht deze later door de wederpartij worden betwist.

 

 

Informatieplicht & mogelijkheid tot kennisneming

 

Bij de mogelijkheid van aanvaarding middels schriftelijke ondertekening of door aanvaarding anderszins zoals hiervoor aangegeven, dient de wederpartij in staat te worden gesteld tenminste de beschikking over de voorwaarden te hebben gehad, zodat hij deze tevoren goed kan doornemen. Ook verdient het aanbeveling de wederpartij te wijzen op belangrijke op het onderliggende contract van toepassing zijnde bepalingen, zodat hij deze vóór het overeenkomen daarvan kan lezen en deze alsdan aanvaard (of niet).

 

Dit is van groot belang, omdat artikel 6:233 sub b de wederpartij anders de mogelijkheid biedt de algemene voorwaarden, of een deel daarvan, te vernietigen:

 

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar

 

  • a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of
  • b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

 

 

Ten aanzien van sub b uit dit artikel dient de wederpartij dus op een redelijke manier de wederpartij kennis te laten van de algemene voorwaarden. Dit kan vrij eenvoudig al door de algemene voorwaarden tijdens of voor het sluiten van het contract aan de wederpartij ter beschikking te stellen (ter handstellen).

Dit kan schriftelijk (fysiek), maar ook digitaal (versturen per e-mail) of door te wijzen op het bestaan van algemene voorwaarden op de website. Dit laatste dient dan wel expliciet te gebeuren. Een summier toegevoegd linkje in een e-mail zal in veel gevallen niet volstaan, tenzij hierbij een duidelijke en ondubbelzinnige toelichting wordt gegeven.

 

Belangrijk is in alle gevallen dat u de algemene voorwaarden duidelijk en expliciet aan uw wederpartij aanreikt of er expliciet naar verwijst (ter handstellen). Uw wederpartij dient hiervan op redelijke manier kennis van te hebben genomen, zowel vóór als tijdens ondertekening van het contract of accepteren van een aanbod/offerte. Is dat niet het geval? Dan kan uw wederpartij deze buitengerechtelijk laten vernietigen door een daartoe strekkende verklaring.

 

 

Toepasselijk op meerdere contracten & definities   

 

Ligt er eenmaal een set voorwaarden dan kan deze op elk nadien gesloten contract van toepassing worden verklaard, mits voldaan is aan voorgenoemde en beschreven vereisten. Ook is mogelijk om de algemene voorwaarden op verschillende contracten (tegelijkertijd) van toepassing te laten verklaren.

 

Let er in alle gevallen op, om heldere uitleg bij het verstrekken van de voorwaarden te geven. Dit is ook wettelijk vereist. Wordt geen duidelijkheid verschaft over de inhoud en betekenis van sommige bepalingen, dan is de kans aanwezig dat de wederpartij deze terzijde wil laten zetten middels vernietiging. Ook als een beding vermoedelijk onredelijk bezwarend kan zijn (grijze lijst), is het verstandig om dit risico te vermijden en alle bepalingen nog eens bij langs te gaan, alvorens deze ter hand te stellen.

 

Wees dus helder in de terminologie of vakjargon die je gebruik in de voorwaarden. Wat versta je bijvoorbeeld onder een overeenkomst, wie is de wederpartij en leg uit onder welke gevallen er wel of geen sprake is van overmacht.

 

Enkele inhoudelijke bepalingen van algemene voorwaarden

 

 

Tenslotte enkele voorbeelden van veel in algemene voorwaarden voorkomende bepalingen:

 

·        Het aanbod of de offerte: wanneer wordt wel of geen vrijblijvende offerte gedaan?

·        Wat is de reikwijdte van de algemene voorwaarden en wanneer mogen deze eenzijdig worden gewijzigd?

·        Welke verzend-, garantie- en herroepingsbeleid geldt?

·        Welke tariefstelling wordt gehanteerd en wanneer wordt bijvoorbeeld een dienst op locatie uitgevoerd?

·        Welke betalingscondities gelden er?

·        Op welke wijze wordt in algemene procedurele zin een overeenkomst uitgevoerd?

·        Wanneer en onder welke voorwaarden kan een overeenkomst worden ontbonden?

·        Welke aansprakelijkheidsgronden gelden er en in welke gevallen wordt aansprakelijkheid afgeweerd of geheel uitgesloten?

·        Welke rechter zal bevoegd zijn als er eenmaal een geschil is gereden die onderling niet oplosbaar lijkt?

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden op contract van toepassing laten verklaren?

Algemene voorwaarden aan wederpartij juist ter hand gesteld?

Wederpartij mogelijkheid gegeven tot inzage algemene voorwaarden?

Heb je vragen over of problemen met opstellen van algemene voorwaarden?

 De juristen van BERGA juridische diensten stellen de gewenste voorwaarden voor je (startende) onderneming op maat op!

 Wij adviseren en verlenen op maat advies & bijstand!

 

 

 

 

 

Heb je andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!