Berga Juridische Diensten

Digitale koper beschermd door de Wet Koop op Afstand (1)

Digitale koper beschermd door de Wet Koop op Afstand (WKA)

 

Al vele jaren kent de wet consumenten veel rechten toe, met name wat betreft het kopen op afstand. Het aantal webshop is de afgelopen jaren enorm gestegen. Steeds vaker weet de consument zijn of haar goederen online aan te kopen. Juridisch hebben we hier te maken met de Wet Koop op Afstand (WKA). Eerst gaan we terug in de tijd en bekijken we hoe deze wet tot stand is gekomen (deel 1) en hoe de regelgeving er uit zag in 2015.  

Vervolgens bekijken we in deel 2 de actuele inhoud van de huidige wet- en regelgeving m.b.t. de Wet Koop op Afstand.   

N.B. Waar de Wet Koop op Afstand in het verleden van toepassing was en thans nog steeds (op onderdelen) is, geven we dit expliciet aan.

 

 

Totstandkoming Wet Koop op Afstand (2015)

 

Als consument kun je goederen en diensten kopen via internet.

Dit digitale kopen werd in het leven geroepen en beschermd door de wet Kopen op Afstand (WKA) 2014 en 2015.

De Wet Koop op Afstand was destijds een aanpassing van bestaande wetgeving en volgde op een maatschappelijke groei in het woud van webshoppen en online kopen. De Wet Koop op Afstand beoogde zowel de koper als de verkoper stringentere richtlijnen te geven die zo partijen duidelijkheid en rechtszekerheid verschaffen.

 

 

Beroep verkoper op uitzonderingen bedenktijd

 

Voor de consument is het van belang te weten waar door de verkoper een beroep wordt gedaan op de uitzonderingen die gemaakt worden als het gaat om de 14 dagen bedenktermijn. Zoals inzake: het kopen op afstand van zaken die speciaal voor de koper zijn gemaakt of aan zijn persoonlijke wensen zijn aangepast. De Wet Koop op Afstand beschermt de koper bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper.

 

 

Inwerkingtreding Wet Koop op Afstand 2015

 

Meer concreet: er is geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen.  Europese regelgeving geeft de koper 14 dagen bedenktijd. De Wet Koop op Afstand is in juni deels in 2014 en 2015 ingegaan en is geregeld in de artikelen 7:46a t/m 46j van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Wat viel en valt onder de Wet Koop op Afstand 2015?

 

Reeds vanaf 2012 wordt er significant meer gekocht op afstand en minder in fysieke winkels. Onder Kopen op Afstand werd en wordt verstaan het kopen van goederen of diensten door een particulier van een bedrijf zonder dat er rechtstreeks contact met een verkoper is (men is fysiek niet gelijktijdig aanwezig). Denk aan het kopen via internet, met de telefoon, post, fax of een ander communicatiemiddel. Bovendien moet het een aankoop zijn voor eigen (consumenten)gebruik.

 

 

Wat regelde en regelt de Wet Kopen op Afstand 2015?

 

De Wet Kopen op Afstand, onderdeel van het Burgerlijk Wetboek, regelde en regelt in feite het recht op goede producten en diensten die op afstand worden gekocht.

Binnen de EU gold en geldt nog steeds de richtlijn Kopen op Afstand. Elk lidstaat diende deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Nederland heeft dit indertijd ook gedaan.

Bedenk wel dat de wet er gekomen is om een betere bescherming te bieden voor de  consument koper, maar niét waar het gaat om een door een onderneming aangekochte dienst of product. In dit laatste geval was en is de Wet Koop op Afstand namelijk niet van toepassing. In het onderstaande komen meer uitzonderingen aan bod zoals die bij de invoering van de wet golden en deels nog steeds van toepassing zijn.

 

 

De bedenktijd voor de consument & het herroepingsrecht 2015

 

Een belangrijke regel was en is dat de consument recht heeft op bedenktijd. Na ontvangst van de bestelling had hij een bedenktijd van 14 werkdagen. Dit is nog steeds zo. In deze periode kan de consument de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen en ontbinden. Buitengerechtelijke ontbinding heet dat en wordt ingeroepen om de rechten en plichten uit een overeenkomst te beëindigen. Ontbinden is het juridisch herroepen van de overeenkomst. De consument dient dit dan wel duidelijk te maken naar de verkoper toe.

 

Het herroepingsrecht in 2015 ging nog verder: als de koper op de dag van ontvangst van het gekochte goed of op de dag waarop hij de overeenkomst sloot nog geen bevestiging had ontvangen met de juiste informatie, dan bedroeg de ontbindingstermijn zelfs drie maanden. Hij behoefde dan bij herroeping alleen de portokosten te betalen.

 

Deze afkoelingsperiode en de Wet Kopen op Afstand gold niet voor onderstaande zaken en diensten:

 

     Zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

     Diensten die slechts gelden voor een bepaalde periode of op een bepaalde datum, zoals reserveringen, hotels, vervoer, restaurants en dergelijke;

     Producten die gemaakt zijn aan de hand van specificaties van de consument en duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals een speciaal voor hem samengestelde pc of een maatpak;

     Diensten waarbij de consument toestemming heeft gegeven om alvast met de uitvoering ervan te beginnen;

     Goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

     Audio- en video-opnamen of computerprogrammatuur, wanneer het zegel is verbroken;

     Kranten, tijdschriften en concertkaartjes, want die zijn tijdgebonden;

     Werkzaamheden waarmee de leverancier in opdracht van de consument reeds mee was begonnen voordat de afkoelingsperiode was verstreken;

     Weddenschappen en loterijen.

 

 

 

Hieronder bespreken wij nog enkele andere onderdelen van de Wet Koop op Afstand zoals deze ten tijde van de invoering golden. Veel onderdelen daarvan zijn echter nog steeds geldend recht. NB De lezer zij er dus op gewezen dat wij in dit artikel enkel de geschiedenis van deze wet op onderdelen beschrijven zoals geldend was ten tijde van de invoering ervan. In deel 2 gaan we in op de huidige wet- en regelgeving van de Wet Koop op Afstand.

 

 

 

Nog enkele onderdelen uit de Wet Koop op afstand ten tijde van de invoering in 2015:

 

 

De plichten van de verkoper bij kopen op afstand

 

De verkoper diende dus te voldoen aan allerlei informatieverplichtingen. Informeerde de verkoper de koper niet of niet onvoldoende, dan werd zijn bedenktijd wettelijk verlengd tot een maximum van drie maanden.

Deze informatieplicht omvatte onder meer:

 

     Verstrekken van de juiste en volledige informatie door de verkopende partij over zijn identiteit en bezoek- en afhaal adres;

     Prijsgeven van de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs, de kosten van aflevering, wijze van betaling en dergelijke;

     Duidelijk maken wat de geboden garantie inhield en hoe de serviceverlening diende te verlopen. De koper had namelijk na afloop van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen altijd nog recht op tenminste zes maanden garantie. In deze periode moest de verkoper aantonen (bewijzen) dat een door de koper geclaimd defect product vanaf de ontvangst ervan niet juist was en dat het product bij aflevering wel degelijk in orde en defectvrij was. Het kwam erop neer dat de verkoper moest bewijzen dat de consument niet de waarheid sprak en/of dat dat de consument aantoonbaar zelf de oorzaak van het defect in het leven had geroepen;

     Dat een eventuele financieringsovereenkomst die aan het product of de dienst ten grondslag lag en daarmee was verbonden, bij annulering automatisch werd ontbonden;

     Dat de verkoper uiterlijk bij de levering van het product de koopovereenkomst schriftelijk diende toe te voegen en te bevestigingen. Dit kon ook per e-mail.

 

 

 

14 Dagen bedenktijd

 

Het demissionaire kabinet Rutte had op 14 september 2012 besloten om ook in Nederland de bedenktijd van 14 dagen in te voeren, én de koper meer rechten te geven:

 

     Het risico van verlies of beschadiging lag pas bij de koper als het gekochte product door hem daadwerkelijk was ontvangen;

     De verkoper mocht daarbij niet automatisch aanvullende opties aanklikken waardoor de koper extra moest betalen;

     De verkoper moest duidelijk zijn over de kosten en duidelijker dan tot dan toe het geval was. Deze aanpassingen zijn destijds in juni 2014 van kracht geworden.

 

 

 

Wat verstond met onder een bedenktijd?

 

De bedenktijd was en is een periode waarin de koper kan beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. Hij kan het product dan retourneren en de overeenkomst ongedaan maken: ontbinden. De koper hoefde en hoeft niet te vertellen waarom hij het product niet (meer) wil. Een bedenktijd werd ook wel zichttermijn, herroeping, bedenktermijn, of herroepingsrecht genoemd.

Binnen de bedenktijd kon de koper aan de verkoper laten weten dat hij van de koop af wilde. Dit is nog steeds geldend recht.

 

 

De verkoper moest het aankoopbedrag terugbetalen, ook de bezorgkosten

 

De koper moest de verkoper laten weten dat hij gebruik wenste te maken van zijn bedenktijd. Dit is nog steeds zo. In dat geval en vanaf dat moment moest de verkoper alles wat de koper reeds betaald had binnen veertien dagen terugbetalen. Had de koper ook bezorgkosten betaald om het product thuis geleverd te krijgen? Dan diende hij ook die terug te krijgen. De verkoper mocht geen kosten in rekening brengen voor het ongedaan maken van de aankoop.

 

 

Meer informatie over verzendkosten bij het terugsturen van een product

 

Naast de vele rechten van de koper had ook de verkoper rechten.

Had de koper het product nog niet teruggestuurd? Dan mocht de verkoper (ook) wachten met terugbetalen totdat hij het product daadwerkelijk retour had ontvangen, of totdat de koper de verkoper een (verzend)bewijs had toegestuurd waaruit bleek dat hij het product retour had gestuurd.

 

 

Wanneer ging de 14 dagen bedenktermijn in?

 

Schafte de consument een product aan? Dan ging de veertien dagen bedenktijd in op de dag nadat hij het product heeft ontvangen. Maar let op: had hij in één bestelling meerdere producten besteld? Bijvoorbeeld een jurk en een broek en  

werden deze niet tegelijkertijd bezorgd? Dan ging de 14 dagen bedenktermijn pas lopen als de koper het laatste product had gekregen.

Kocht de consument een dienst? Dan ging de veertien dagen bedenktermijn in op de dag dat hij het contract had gesloten.

Kocht hij een dienst én een product? Dan begon de bedenktijd als hij het product afgeleverd kreeg, zoals bijvoorbeeld een wasmachine met een onderhoudscontract (dienst).

 

 

Wanneer was er sprake van verlengde bedenktijd?

 

In sommige gevallen had de koper een langere bedenktijd. De verkoper moest hem goede informatie geven over de bedenktijd. En hij moest een formulier verstrekken dat de koper kon invullen om gebruik te maken van zijn bedenktijd.

Had de verkoper de koper niet de informatie over de bedenktijd verstrekt?

Of had de verkoper hem bijvoorbeeld geen formulier gegeven dat hij kon invullen als hij toch van de koop af wilde? Dan wordt zijn bedenktijd automatisch met een jaar verlengd. De bedenktijd gold dan weer 14 dagen vanaf het moment dat hij alsnog de juiste informatie van de verkoper ontving.

 

 

Samenvattend: regels Wet Koop op Afstand 2015

 

     De webwinkel was verplicht om een formulier op de site te plaatsen, waarmee consumenten een koopovereenkomst konden herroepen (herroepingsrecht);

     Niet onder het herroepingsrecht vielen boeken, cd’s, producten met een hygiënisch karakter als het zegel is verbroken. Ook niet onder het herroepingsrecht vielen op maat gemaakte producten of met een speciaal opdruk op verzoek van de klant. Ook niet onder het herroepingsrecht vielen  digitale producten zoals downloads en faillissementsveilingen;

     Terugbetalingen inclusief verzendkosten dienden plaats te vinden binnen 14 dagen ná de dag van herroeping, ook als de geleverde producten nog niet retour waren ontvangen;

     Vooraf aangekruiste vakjes voor betaling waren niet meer toegestaan, zodat de koper niet per ongeluk aan andere verplichtingen vastzat, zoals een verzekering of een aanvullend (verlengd) abonnement;

     Gebruik van een servicenummer mocht niet duurder zijn dan het basistarief voor regulier telefoneren;

     Risico’s op beschadiging waren voor de verkoper vanaf verzending tot het moment dat het artikel bij de klant was afgeleverd.

 

 

 

Tot slot

 

Hoewel de rechten voor de consument bij koop op afstand goed waren en zijn geregeld, doet de consument koper er natuurlijk nog steeds goed aan om zich van tevoren goed te laten informeren. Door de algemene (koop)voorwaarden en informatie op de website van de verkoper tot zich te nemen, komt hij dan vaak goed beslagen ten ijs. Aan te bevelen is om daarnaast – bij vragen of opmerkingen – bij de leverancier van het product of de dienst nadere informatie op te vragen.

 

Zoals hiervoor uiteengezet kunt u zien dat veel rechten (en plichten) die destijds voor zowel de koper als de verkoper in het leven waren geroepen met de Wet Koop op Afstand 2015, thans nog steeds op vele onderdelen geldend recht zijn.

In onze nieuwsblog proberen wij zoveel mogelijk – wanneer daartoe aanleiding is – de herkomst en geschiedenis van een (wets)voorstel te beschrijven. Hiermee willen wij de behandelde materie niet alleen in historisch perspectief plaatsen en zo de ontwikkelingen benoemen; óók en vooral willen we daarmee meer inzicht en reikwijdte van de beoogde wet verschaffen, door te kijken naar de betekenis van die die ontwikkelen voor de huidige tijd en de implicaties ervan.

 

In het vervolgartikel (deel 2) bekijken en beschrijven we enkele belangrijke onderdelen van de wet- en regelgeving m.b.t. de Wet Koop op Afstand zoals thans geldend is. Zo zullen we de in dit artikel (deel 1) reeds aan bod komende en beschreven onderdelen opnieuw de revue laten passeren aan de hand van de rechten voor consumenten zoals die sinds 2014 geldend zijn met de Wet Koop op afstand. Het hierbij met name om bepalingen zoals de artikelen 6:230m-6:230s van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

 

Als consument weten wat je rechten en plichten zijn bij kopen op afstand?

Voldoe je als verkoper aan de huidige wet- en regelgeving voor webshop?

Heb je andere vragen met betrekking tot kopen op afstand?

 De juristen van BERGA juridische diensten bekijken samen met je wat wettelijk wel of niet mogelijk is! Wij adviseren en verlenen op maat bijstand!

 

 

 

 

 

Heb je andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!