Berga Juridische Diensten

Wetsvoorstel: werken waar je wilt (deel 1)

Thuiswerken

 

Sinds coronacrisis is het aantal thuiswerkers gestegen naar 50%, mede doordat de regering destijds mensen opriep zoveel mogelijk thuis te werken. Sindsdien is het aantal werkenden dat volledig thuis is gaan werken gestegen naar 33%. De flexibiliteit van werknemers is enorm gebleken, meer dan nog was voorspeld. Werkgevers in alle branches die zich daar voor lenen ceeerden in allerijl een flexivel werkschema waarbij thuiswerken de norm werd. Hoewel dit wettelijk gezien ook voor de coronacrises al mogelijk was, vormde de coronacrises hierbij een katalysator en werden deze mogelijkheden op korte termijn volledig benut. In toenemende zien zowel werkgevers als werknemers de voordelen in van flexibele inzetbaarheid van arbeid. De behoefte voor het anders inrichten en combineren van (verplichte) thuistaken met werk, mede door de parttimewerkzaamheden van een partner en opvang van kinderen vormt daarbij een grote driver.

 

 

 

 

 

Hybride werken

 

De keuze tussen thuiswerken, op kantoor, of elders noemen we – naast flexwerken – ook wel hybride werken. Hybride werken omvat dus meer dan alleen thuiswerken.

Hybride werken is werken wat onafhankelijk plaats en tijd plaatsvindt. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs geadviseerd m.b.t. hybride werken. Veel is in de praktijk mogelijk, maar hoe implementeer je daarvoor de juiste regels en reglementen als werkgever? Wanneer en op welke wijze dien je als werknemer een verzoek hiertoe in en wat zijn zijn rechten en plichten dan? Dit nog los van de belastingtechnische gevolgen van een en ander.

In deel 1 van dit thema leggen we een aantal basale begrippen uit, geven een toelichting op de hoofdlijnen (Wet flexibel werken, het Wetsvoorstel Werken waar je wilt en SER-advies) om vervolgens in deel 2 wat dieper in te gaan op het wetsvoorstel Werken waar je wilt.

 

 

 

 

 

Flexibele arbeid & Wet flexibel werken (Wfw)

 

De Wet flexibel werken bestaat al vanaf 2016 en sindsdien is het voor werknemers al mogelijk een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats in te dienen (zie hiervoor o.a. artikel 1 sub d Wfw). Niet elke werknemer kan echter een dergelijk verzoek indienen; het moet gaan om werknemers die:

 

      –   Werkzaam zijn voor een werkgever die tenminste 10 werknemers in dienst heeft; én

      –   Moet de werknemer tenminste 6 maanden in dienst zijn.

 

Zo eenvoudig het voor de werknemer is om een dergelijk verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats in te kunnen dienen, is het aan de andere kant voor de werkgever net zo makkelijk om het af te wijzen. De werkgever kan dit verzoek afwijzen op algemeen geformuleerde gronden waartoe hij slechts laat zien dat hij het verzoek voor consultatie en beraad tot zich heeft genomen. Voor het overige hoeft hij zich dan niet te verantwoorden. Dit geldt niet voor een verzoek tot aanpassing van de arbeidstijd of werktijd. Dan geldt dat de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang dient te hebben wil hij een verzoek daartoe afwijzen. Om dit probleem te tackelen en de toenemende behoefte aan flexwerken en hybride werken ook wettelijk gezien een sterk fundament te geven, heeft de wetgever gekozen het wetsvoorstel Wet werken nader vorm te geven.

 

 

Voorstel van wet: Wet werken waar je wilt

 

In het voorstel wordt beoogd het recht van werknemers thuis of naar gelang een door de werkgever aan te wijzen alternatieve werkplaats, wettelijk te verankeren. Het parlement buigt zich thans over dit voorstel. Het van de wet is om werknemers keuzevrijheid te geven in de locatie waar zij willen werken en zo meer invulling te kunnen geven aan de behoefte flexibel inzetbaar te kunnen zijn, zowel thuis, op locatie van de werkgever als elders. Hierbij is het uiteraard van belang dat werkgever en werknemer samen bespreken op welke momenten en waar dit dan mogelijk is. Het eenvoudig afwijzen van een werknemers’ verzoek is er dan niet meer bij. De werkgever dient – evenals bij een verzoek tot wijziging van de werk- of arbeidstijd – een gemotiveerd zwaarwegend belang aan te tonen, wil hij verzoek af kunnen wijzen. Voor dit zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang geldt een strenge norm, zoals deze van toepassing was bij de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa), welke vanaf 2016 is opgevolgd door de Wet flexibel werken (Wfw).

 

 

Afwijzen verzoek arbeidsplaatswijziging

 

In het voorstel blijft het evenwel voor de werkgever mogelijk om het verzoek tot arbeidsplaatswijziging af te wijzen indien de werkzaamheden in de kern plaatsgebonden zijn of dat er sprake is van een bepaalde beroepsdoelgroep waarbij een beroepsgeheim geldt. Wat plaatsgebondenheid werkzaamheden betreft kunnen we denken aan arbeid wat uitgevoerd dient te worden door een productiewerker, of buschauffeur. Ook eisen gesteld aan de beroepsgroep, zoals bij een notaris, of het werkgeversbelang voor behoud van een natuurlijk en evenwichtige personele aanwezigheid op de werkvloer, kunnen aldus redenen zijn dat de werkgever het verzoek toch mag afwijzen.

 

 

 

 

Advies SER

 

Het oordeel van de SER is positief over het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Voor het zwaarwegende bedrijfsbelang wordt een verandering voorgesteld. Een werknemers’ verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats zou dan vervolgens getoetst moeten worden aan de redelijkheid en billijkheid i.p.v. aan de voor de werkgever geldende zwaarwegende bedrijfs- en dienstenbelangen. Zo zou er ook meer interactie en individuele afstemming plaats kunnen vinden in bespreking van het verzoek tussen werknemer en werkgever.

Een aantal door de SER gedane voorstellen van aanbevelingen richten zich met name om de verbetering van de handhaving van een gezonde en veilige hybride werklocatie. Ook de belastingtechnische aspecten van thuiswerken, zoals de daarmee gepaard gaande vergoedingen moeten volgens de SER nader onderzocht worden.

 

 

 

 

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

 

 

Zoals gezegd, is het oordeel eerst aan de Tweede Kamer wat het wetsvoorstel Werken waar je wilt betreft. Of het SER-advies daarbij wordt overgenomen (integraal of deels) zullen we moeten bezien.

In deel 2 van het thema flexibel en hybride werken, gaan we nader in op het wetsvoorstel Werken waar je wilt.

 

 

 

Meer weten of flexibel werken en hybride werken?

Weet je niet wat je rechten en plichten zijn als het gaat om flexibel werken?

Mag je werkgever je verzoek tot wijziging van arbeidsplaats straks zomaar afwijzen?

 De juristen van BERGA juridische diensten bekijken samen met je wat wettelijk wel of niet mogelijk is!

 

 

 

 

 

Heb je andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

 

 

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!