Berga Juridische Diensten

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Achtergrond wetsvoorstel goed verhuurdersschap

 

Het wetsvoorstel is afgelopen maart aangenomen door de Eerste kamer. Dit voorstel geeft de lokale overheid meer middelen en mogelijkheden om bescherming te bieden aan huurders en zo misstanden tegen te gaan als het gaat om ruimtes geschikt voor wonen en verblijf.

 

Middels een duidelijke normstelling wordt het zowel voor verhuurders als voor huurders meer duidelijk wat de verplichtingen en de rechten zijn voor beide partijen. Meer concreet gaat het hierbij om het invoeren van een verhuurdersnorm die de lokale overheid (lees gemeenten) instrumenten in handen geven om in bepaalde gevallen een verhuurvergunning te verplichten. Gemeenten kunnen zo meer proactief gericht de omvang van verhuurders in kaart brengen en hierbij tevens checken of zij zich houden aan de nieuwe normeringen voor goed verhuurdersschap. Meer eisen kunnen gesteld worden aan verhuurder als het bijvoorbeeld gaat om onderhoud en de gemaximeerde huur voor huurwoningen die gereguleerd zijn.  

 

 

Normeringen voor goed verhuurderschap

 

Om duidelijkheid te geven zal er een nationale verhuurdersnorm geïntroduceerd worden. Deze zal via regels van algemene aard bekendgemaakt worden. De norm zal de vorm krijgen van een gedragsrechtelijke norm gericht op goed gedrag van zowel verhuurders als verhuurbemiddelaars jegens huurders en woningzoekenden in den breede. De normering die zijn beslag krijgt in de vorm van een algemeen geldende regels zullen van toepassing zijn op het gehele verhuurproces alsook geldend zijn t.a.v. reguliere verhuur van woonruimte en met betrekking tot verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De normering en de handhaving daarop beoogt het voorkomen en verminderen van onrechtmatige zaken als discriminatie en intimidatie, dat waarborgsommen niet te hoog worden, er sprake zal zijn van een redelijke kosten voor te betalen service, een schriftelijkheidsvereiste voor de huurovereenkomst en een informatieplicht om de huurder te informeren rondom zaken als rechten en plichten die de huurder heeft waar het om zijn hoedanigheid als huurder en m.b.t. tot de door hem gehuurde ruimte. Als bemiddelaar van te verhuren woonruimte zal er een verbod komen gericht op het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten.

 

 

Verhuurvergunning voor reguliere woonruimte

 

Naast de algemene regels zullen gemeenten de bevoegdheid krijgen om een verhuurvergunning in te stellen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat verhuurders in sommige bepaalde gebieden misbruik maken van de veelal zwakkere positie van de huurder dat zich veelal uit in sociaaleconomisch opzicht. Dit misbruik manisfesteert zich o.a. in onwettig en exhorbitant hoge doorberekeningen van tarieven en kosten. Naast hoge huurprijzen noemen we achterstallig onderhoud, overbewoning, verloedering, discriminatie en intimidatie. Dit voorstel geeft gemeenten voorts de bevoegdheid om extra alert te kunnen zijn daar waar het gaat om kwetsbare buurten en de daarin sociaaleconomische zwakkere huurder en hiermee aan verhuurders extra verplichten op te leggen als het gaat om voornoemde punten. Vooral het onderhoud van de woning als ook de gemaximeerder huurprijs van een gereguleerde zelfstandige woning vormen hierbij speerpunten.

 

 

Arbeidsmigranten

 

Ook voor arbeidsmigranten kunnen gemeenten straks de bevoegdheid krijgen om een niet locatiegebonden verhuurvergunning van verhuurders verlangen. Aan deze vergunning kunnen dan nadere voorwaarden gesteld worden, zoals het maximaal aantal arbeidsmigranten dat per kamer gehuisvest mag worden, de hygiënevoorzieningen, zoals het bereiden en conserveren van voedsel.

 

 

Normering & handhaving

 

Zoals aangegeven kan een normering pas effect sorteren wanneer deze daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Toezicht en handhaving van de algemene regels en de verhuurvergunning zal dan ook noodzakelijk zijn om excessen te voorkomen en daarbij een signaal af te geven voor toekomstige en huidige verhuurders die (dreigen) misbruik (te gaan) maken van de kwetsbare huurder.

 

Gemeenten kunnen dit toezicht en handhaven concreet maken door gebruik te maken van het huidige bestuursrechtelijke instrumentarium. Denk hierbij o.a. aan het uitdelen van een waarschuwing, het geven van een last tot bestuursdwang, het opleggen en invorderen van een bestuursboete en in allerlaatste instantie de beheerovername. De diverse instrumenten kunnen naar gelang de zwaarte, complexiteit, aard en andere aan de overtreding ten grondslag liggende feiten en omstandigheden.  

 

Gemeenten kunnen ten slotte een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos een melding gedaan kan worden m.b.t. de verhuurder die zich aan onwettig en/of ongeoorloofd verhuurgedrag schuldig maakt.  

 

 

 

 

 

Weten hoe zit met de nieuwe regels voor verhuurders en huurders?

Ken je rechten en plichten als verhuurder en huurder!

Heb je vragen met betrekking tot verhuurdersschap of huurderschap?

 De juristen van BERGA juridische diensten bekijken samen met je wat wettelijk wel of niet mogelijk is!

 Wij adviseren en verlenen op maat advies & bijstand!

 

 

 

 

 

Heb je andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

 

We zijn u graag van dienst!