Berga Juridische Diensten

Werknemer neemt zelf ontslag op staande voet, kan dat?

Uitzonderlijk

 

Een medewerker kan inderdaad zelf ontslag op staande voet nemen. Dit is echter een grote uitzondering op de regel. Bij een ontslag op staande voet, ook als dit op verzoek van de werknemer zelf is, zijn de reguliere ontslagregels omtrent ontslag op staande voet van toepassing. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval dan ook meteen opgezegd, zonder dat een opzegtermijn is vereist. Voorts geldt dat er sprake dient te zijn van een dringende reden.

Dringende redenen

 

In art. 7:679 lid 2 BW geeft de wet zelf al een aantal gevallen omschrijft, waarin er sprake is van een dringend reden:

     wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt dat dergelijke handelingen door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;

     wanneer hij de werknemer, diens familieleden of huisgenoten verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden, of gedoogt dat een dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;

     wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet;

     wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op behoorlijke wijze daarin voorziet;

     wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft;

     wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate verschaft;

     wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

     wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit medebrengt, de werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in het bedrijf van een andere werkgever te verrichten;

     wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst;

     wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten.

Transitievergoeding & schadevergoeding

Bij ontslag op staande voet is, ondanks het verzoek van de werknemer daartoe, evenzeer mogelijk dat hij een schadevergoeding en transitievergoeding kan vorderen. Er moet dan uiteraard wel schade zijn en opzettelijk, dan wel op basis van vermijdbare nalatigheid (schuld) zijn veroorzaakt door diens werkgever. Het handelen van de werkgever jegens de werknemer moet te kwalificeren zijn als zijnde ernstig verwijtbaar. Jurisprudentieel betekent dit dat vereist is dat de werkgever kort gezegd zich in meer dan voldoende mate

Hoogte vergoeding

Is het de werkgever die aanleiding voor het ontslag op staande voet van de werknemer, dan dient hij een schadevergoeding te betalen. Ingeval sprake is van een vast of tijdelijke arbeidsovereenkomst met een tussentijds opzegbeding, is de hoogte van de vergoeding gelijk aan het loon dat de medewerker zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. Bij u een tijdelijk contract dat de medewerker niet tussentijds kan opzeggen, dan geldt dat vergoeding gelijk is aan het loon dat hij zou hebben ontvangen indien het tijdelijke contract zou zijn afgelopen.

Rechterlijke aanpassing hoogte vergoeding

De rechter kan evenwel, indien hem dat gerade en billijk voorkomt, deze vergoeding aanpassen. Uitgangspunt is dat de vergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat de medewerker aan loon zou hebben ontvangen indien er sprake zou zijn van een wettelijke opzegtermijn.

Ontslag op staande voet, verstandig?

Bij een ontslag op staande voet op eigen verzoek, is het de vraag hoe het UWV dit ontslag zal beoordelen en kwalificeren. Komt zij tot het oordeel dat het verzoek uiteindelijk niet gegrondvest blijkt te zijn op een door de werkgever veroorzaakte omstandigheid die voor de werknemer aanleiding was ontslag op staande voet in gang te zetten, dan vist de werknemer uiteindelijk toch achter het net. Een WW-uitkering is in dat geval niet aan de orde. Komt de medewerker met voldoende redengevende feiten en omstandigheden die zijn verzoek en de redenen voor het verzocht ontslag op staande voet ondersteunen, dan blijft hij aanspraak houden op een WW-uitkering. Kortom een lichtvaardig door de werknemer te nemen besluit aangaande het indienen van een verzoek om een eigen ontslag op staande voet in gang te zetten, raden wij ten zeerste af. Bezint eer ge begint!

Werkgever niet eens met ontslagverzoek?

Is de werkgever het niet eens met het verzoek van de medewerker om zijn eigen ontslag op staande voet, dan is het mogelijk dat hij de rechter deshalve verzoekt om hem een schadevergoeding toe te kennen die de werknemer aan hem verschuldigd is.

Heb je als werknemer of werkgever vragen omtrent ontslag op staande voet al dan niet op verzoek van de werknemer?

Wil je als werkgever of werknemer weten wat je plichten en rechten zijn in geval sprake is van een ontslag op staande voet, al dan niet op verzoek van de werknemer?

Heb je als werknemer of werkgever (overige) vragen, of heb je advies en/of rechtsbijstand nodig m.b.t. een arbeidscontract, de beëindiging of verlenging ervan?

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken passend advies en staan u eventueel bij in een gerechtelijke procedure en kunnen namens u verzet doen.

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!