Berga Juridische Diensten

Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Businessman employer breaks a contract. Breach of a deal. Termination of cooperation, disagreement to renew extend agreement. Termination of order. Violation of conditions and rules. End cooperation

 

 

 

Opzegging door werknemer

Wanneer werknemers zelf hun arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen en deze opzeggen, kleven daar grote risico’s aan. Zo heeft de werknemer in dat geval in beginsel geen recht op een transitievergoeding, werkeloosheidsuitkering (WW), of ziekte-uitkering (ZW). Wanneer de werknemer tot een opzegging van zijn arbeidsovereenkomst overgaat, betekent dit dat hij vrijwillig afstand doet van deze rechten, nog los van het feit dat hij verder geen werk en inkomen meer heeft, zoals hij daarvoor nog wel genereerde uit de baan die hij wil opzeggen. De werknemer doet er daarom goed aan om zijn intentionele opzegging aan een deskundige voor te leggen. De juristen van BERGA juridische diensten kunnen hem hierin begeleiden en adviseren. Ook al heeft een werknemer er voor zichzelf goed over nagedacht en alle gevolgen van zijn opzegging de revue laten passeren; dan nog is het verstandig om iemand die op afstand staat, mee te laten kijken naar zijn voorgenomen opzegging.

 

Wil de werknemer daadwerkelijk opzeggen?

Voor een werkgever betekent voorgaande dat hij extra alert dient te zijn of een werknemer ook daadwerkelijk de wens heeft om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen en dat hij alle gevolgen daarvan heeft kunnen overzien. Met andere woorden: gaat de werknemer niet te lichtvaardig over tot het nemen van zo’n zwaarwichtig besluit? De werkgever heeft ook hier een belangrijke zorgplicht in acht te nemen. De wilsvertrouwensleer brengt o.a. met zich mee dat een wederpartij (zoals de werkgever) gerechtvaardig mag vertrouwen op uitlatingen en wensen van bijvoorbeeld een werknemer, wanneer die werknemer duidelijk en uitdrukkelijk zijn wil en wens om op te zeggen in de vorm van een ondubbelzinnige verklaring aan werkgever kenbaar heeft gemaakt.

 

Maatstaf: duidelijke en ondubbelzinnige verklaring

Deze verklaring van opzeggen dient dus niet alleen duidelijk te zijn, maar ook ondubbelzinnig; er mag niets aan het toeval worden overgelaten en in werknemers verklaring dient dan ook geen twijfel of tegenstrijdigheden in strijd met andere delen in die verklaring te worden bespeurd. Dit is tot op heden een streng jurisprudentieel uitgangspunt. Om de verklaring van de werknemer te onderzoeken of er sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring doet de werkgever er van zijn kant goed aan om deze verklaring actief onder de loep te nemen. Daartoe  heeft hij een arbeidsrechtelijke zorg- en onderzoeksplicht. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgever nagaat of de wil van de werknemer daadwerkelijk is gericht op de opzegging en de gevolgen daarvan. Als hij dit met werknemer bespreekt en hem deze vragen stelt en gevolgen voorhoudt, kan de werkgever toetsen of de intenties van werknemer serieus en oprecht zijn en daarbij of ze gericht zijn op de gevolgen. Centrale vraag daarbij is: wil de werknemer met zijn opzegging er ook daadwerkelijk voor kiezen om willens en wetens over te gaan tot het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst? De ratio van voorgenoemde is om de werknemer te behoeden en te beschermen voor onherroepelijke gemaakte keuzes. Wanneer en in welke omvang en inhoud werkgever aan die maatstaf uiteindelijk zal hebben voldaan is evenzo casuïstisch bepaald en aldus afhankelijk van elke omstandigheid van het geval.

 

Maatstaf opzegging werkgever

Geldt de hiervoor besproken maatstaf bij opzegging van de werknemer ook bij een opzegging door de werkgever? Nee, althans niet in alle gevallen, zo oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest. Of zulks is vereist hangt volgens de Hoge Raad sterk af van alle omstandigheden van het geval, dus dat per individuele zaak met alle zich daarin voorgedane feiten en omstandigheden moet worden bekeken, of de werkgever daarin wel of juist geen plicht tot nader onderzoek had. Er geldt dus geen absolute verplichting voor werkgever na te gaan of het voor de werknemer duidelijk is geweest wat het betekent dat hij de arbeidsovereenkomst met werknemer heeft opgezegd. Een situatie waarin de werkgever deze verplichting wel zou kunnen hebben, althans door ons aannemelijk te achten, is de situatie waarbij er sprake is van een werknemer die beperkt is in zijn verstandelijke vermogens en die extra uitleg en toelichting behoeft als het gaat om intentionele opzegging van werkgevers zijde.

 

Niet duidelijk en niet ondubbelzinnige opzegging

Dat een werkgever zijn eigen opzegging aan eenzelfde maatstaf dient te worden als was het de werknemer die had opgezegd, betekent defacto niet dat hij sanctieloos een opzegging kan optuigen die verre van duidelijk en ondubbelzinnig is. Is zulks het geval, dan is het de werkgever die gevolgen daarvan behoort te ondervinden, zoals dat er daardoor geen sprake is van een opzegging in juridische zin en waarbij de werknemer geen argwaan heeft en/of niet wordt geappelleerd op het inroepen van de nodige bijstand om een eventuele opzegging aan te kunnen vechten en wat de gevolgen van een opzegging voor hem betekent. Verstrekt de werkgever aan een werknemer een uit zijn handen vormgegeven opzegging welke op voor werknemer onduidelijke en ondubbelzinnige gronden is vormgegeven en werkgever wist of had kunnen begrijpen dat zijn verklaring naar werknemer toe niet helder en begrijpelijk was, dan heeft hij in dat geval een onderzoeksplicht om eventueel zijn opzegging aan werknemer nader te verklaren en toe te lichten.

 

Inschakelen van advies en bijstand

Ontstaan er toch nog vraagtekens, geschillen en problemen rondom een onduidelijke niet ondubbelzinnige opzegging, zowel van werknemers als van werkgevers zijde, schakel dan de juristen van BERGA juridische diensten in! Zij staat u deskundig bij in op maat verstrekt advies en gerichte bijstand!

 

 

 

Heb je als werknemer of als werkgever vragen en/advies nodig  over de opzegging van een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst?

 

Wil je als werknemer weten wat je rechten en plichten zijn als het gaat om het opzeggen van je arbeidsovereenkomst?

 

Heb je als werknemer (overige) vragen, of heb je advies en/of rechtsbijstand nodig m.b.t. opzegging van je (arbeids)overeenkomst en/of wil je weten of je vordering bij de rechter stand zal houden?

 

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken je passend advies en rechtsbijstand, zoals het indienen van bezwaar en beroep. We staan je daarnaast desgewenst bij in een gerechtelijke procedure. Ook voeren we onderhandelingen met de wederpartij, bijvoorbeeld om een zaak te schikken.

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn je graag van dienst!