Berga Juridische Diensten

Informatieplicht gerechtsdeurwaarder richting opdrachtgever

Doorlopende machtiging dienstverlening in algemene voorwaarden

 

Hoe zit het nou precies wanneer u doorlopend gebruikt (machtiging) maakt van de diensten van een gerechtsdeurwaarder. Dient deze u dan – bij elke verstrekte opdracht – toch nog expliciet om toestemming te vragen en/of u in kennis te stellen (verwittigen) van het feit dat hij bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure voor wil starten, ook al heeft hij dit in zijn algemene voorwaarden opgenomen?

 

 

Eenduidige, volledige en juiste informatieverstrekking

 

Opdrachtgevers, maar ook schuldenaren hebben recht te weten welke diensten onder welke voorwaarden door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Hanteert een gerechtsdeurwaarder een set algemene voorwaarden. Dit zijn onder meer vereisten zoals die tot uiting komen in de per 1 februari 2023 geldende Gerechtsdeurwaardersverordening, waarbij het bepaalde in artikel 4.6 wijst op de informatie- en transparantieverplichting inzake de communicatie met de opdrachtgever dan wel schuldenaar.

 

Verordening & aanvullende wet- en regelgeving

 

Wat verordening en wetgeving betreft willen wij naast voorgaande bepaling niet onbenoemd laten de regelgeving m.b.t. de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders, waaruit eveneens de informatieplicht te destilleren is (zoals uit artikel 6) en waaruit eveneens de (actieve) informatieverplichting voortvloeit. Een gerechtsdeurwaarder die beslag wil leggen op het inkomen van een debiteur wil weten of dat zinvol is. Daartoe kan hij o.a. de werkgever consulteren welke vervolgens deze naar waarheid dient te beantwoorden (art 475g lid 3 Rv).

Ten slotte willen wij nog wijzen op de artikelen 3.5, vierde lid en 4.6, derde lid van de Gerechtsdeurwaardersverordening waarin eveneens kaders zijn vormgegeven m.b.t. informatieverstrekking en de door de gerechtsdeurwaarder informatie die hij wenste te delen/verzamelen.

 

 

Schending verordening en informatieverplichting?

 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder ervoor kiest eigenhandig een gerechtelijke procedure te starten en hiervan de betreffende opdrachtgever niet in kennis stelt, noch te voren hem daarover informeert en belangrijker nog, om toestemming te vragen de betreffende ambtsedige handeling uit te voeren conform de in zijn algemene voorwaarden te hanteren tarieven en kosten, dan is dat op zichzelf laakbaar te noemen.

 

 

Niet alleen laakbaar….

 

Als de deurwaarder voor voorgenoemde handelingen een doorlopende machtiging hanteert conform tariefstelling en kosten welke door hem zijn opgenomen in de door hem gehanteerde algemene voorwaarden, maar waarbij evident is dat deze in de meeste gevallen niet door de opdrachtgever of schuldenaar worden gelezen, dan moge duidelijk zijn dat de gerechtsdeurwaarder niet alleen (moreel) laakbaar heeft gehandeld, maar zich daarenboven vooral niet heeft geconformeerd aan de hiervoor relevante wet- en regelgeving. Temeer niet wanneer aan de i.c. genoemde gerechtelijke procedure kosten zijn verbonden welke aldus niet met de opdrachtgever zijn besproken. Dit geldt ook wanneer er sprake zou zijn van andere beslag- of executiemaatregelen.

 

 

Hof Amsterdam

 

In Hofs uitspraak oordeelt zij dat: ‘…de gerechtsdeurwaarder in strijd heeft gehandeld met de fundamentele zorgvuldigheidsverplichtingen, ook omdat de deurwaarder onvoldoende duidelijkheid aan de opdrachtgever verschaft over de aard en omvang van zijn werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten, door na het aanvaarden van de opdracht geen tussentijds overleg meer te voeren, maar daarentegen door te blijven gaan met het maken van kosten, zonder dat daar op enig moment resultaten tegenover stonden.

 

 

 

 

Informatie ontvangen of te delen met uw gerechtsdeurwaarder of ander ambtsedig persoon, zoals een advocaat, of curator?

Weten welke informatieplichten er gelden en andere wettelijke uitgangspunten?

De juristen van BERGA juridische diensten staan u bij met raad en daad!

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

 

We zijn u graag van dienst!