Berga Juridische Diensten

Greenwashingwordt aan banden gelegd

Brussel legt bedrijfsleven beperkingen op bij greenwashing

 

De Europese Commissie (EC) heeft recentelijk extra maatregelen genomen als het gaat om het stellen van verzwaarde criteria en sancties tegen greenwashing en andere gepretendeerde milieureclames en -claims. De consument krijgt hierdoor meer rechtszekerheid en kan er veel beter op vertrouwen dat de door het bedrijfsleven beweerdelijke reclames en claims ook daadwerkelijk matchen, zodat zij goed voorgelicht worden en daarmee bewust wel of niet kunnen kiezen om een dergelijk product of dienst wel of niet aan te schaffen. Op dit moment is dat een wassen neus; bedrijven kunnen nu van alles beweren, zonder dat het product ook echt ‘groen’ is. Ook kunnen bedrijven er zelf voordeel bij hebben. Zo is de verwachting dat consumenten sneller en vaker de echt groene producten gaan aanschaffen, wat een concurrentievoordeel op kan leveren. Omzetcijfers kunnen hierdoor significant worden verhoogd. De nieuwe door EC te hanteren criteria zullen zorgen voor meer duidelijkheid, herkenbaarheid en voor een beter en eerlijk concurrentieveld, wat goed is voor bedrijven én de finale consument.

 

 

Wetenschappelijk studie

 

Uit een recente studie uitgevoerd door de EC uit 2020, kwam naar voren dat iets meer dan de helft (50%) van de claims, niet juist, misleidend en ongefundeerd zijn, terwijl iets minder dan de helft (40%) totaal niet gemotiveerd bleek te zijn. De beweerde claims bewerkstelligen op dit moment dan ook veel onzekerheid bij consumenten en voor oneigenlijke ondernemingsconcurrentie. Bedrijven die wél een echt groen product of dienst leveren ondervinden hier nadeel bij; zij worden meegezogen in deze negatieve spiraal.

 

 

 

Betere en eerlijke voorlichting consumenten

 

Het voorstel van de EC behelst een aantal criteria die bedrijven in acht moeten nemen willen zij toegestane milieureclames en -claims hanteren in hun verkoopproces. Zo dienen zij deze te onderbouwen, heldere informatie te verschaffen en zich op voor de consument herkenbare en onderscheidende wijze te positioneren. Het voorstel is met name gefocust op uitdrukkelijke groene claims. Denk hierbij aan slogans, zoals: ‘goed voor het milieu’ en ‘milieuvriendelijk product’. Met dit voorstel wordt tevens de veelheid aan dergelijke claims danig ingeperkt, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. De criteria uit het voorstel hebben een brede reikwijdte: zij zien op alle soorten van gedane (vrijwillige en niet wettelijk geborgde) uitingen en claims, wat betreft o.a. de aard, kwaliteit en de prestaties van een product of dienst.

 

 

Gewaarborgde en wettelijk gereguleerde claims

 

In tegenstelling tot de vrijwillige niet gereguleerde claims zoals hiervoor benoemd, bestaan er reeds EU-keurmerken voor bepaalde vormen van levensmiddelen. Denk hierbij aan ecologische levensmiddelen en dranken. Zij zullen niet vallen onder de reikwijdte van het voorstel, omdat zij reeds door het EU-recht worden geborgd. Dit zal ook gelden voor alle toekomstige EU-gecontroleerde product- en dienstenclaims.

 

 

Groene claims

 

Wil een onderneming straks een groene claim voor zijn dient of product gebruiken, dan dient die claim onafhankelijk te worden geverifieerd en met wetenschappelijk bewijs te worden onderbouwd. Ook de milieueffecten dienen bedrijven daarbij in ogenschouw te nemen en wel op zodanig wijze dat ze kunnen worden herleid (geïdentificeerd) en duidelijk aangewezen kunnen worden in termen van voor- en nadelen. Het verplicht inzichtelijk maken van dit proces zal in een sterke vermindering van onjuist beweerde claims resulteren, zo is de verwachting van de EC.

 

Ondubbelzinnige claims of labels

 

Naast heldere communicatie dienen claims voor producten en diensten (maar ook instanties zelf als milieuclaim of label) dienen milieuscores van het ‘groen’ zijn, transparant gebaseerd te zijn op vergelijkbare informatie en gegevens. Cumulatieve scores die een beweerdelijk totaal milieueffect laten zien, mogen niet meer worden gebruikt. Dit geldt (uiteraard) niet voor door de EU zelf daarbij gehanteerde scores.

Milieulabels zullen middels het voorstel wettelijk worden gereguleerd. Er zijn wel meer dan 230 labels en er zijn signalen dat dit zal leiden tot onduidelijkheid bij het publiek, de consument. Daarom wordt in het voorstel gewag gemaakt van de restrictie dat overheden geen gebruik meer mogen maken van labels, tenzij deze vanuit de EU zelf zijn opgelegd. Particuliere labels zullen daarnaast scherper en duidelijker in beeld moeten brengen waarom hun groene claims ook daadwerkelijk ‘groen’ zijn en daarnaast dienen zij vooraf hiervoor toestemming te krijgen. De milieulabels zullen als zodanig transparant, betrouwbaar, helder en onderbouwd moeten zijn, welke ook onafhankelijk worden getoetst.

 

 

Goedkeuring Europees parlement en Raad

 

Het voorstel dient nog goedgekeurd te worden door het Europees parlement en de Raad. Het voorstel is een aanvulling op het voorstel van vorig jaar m.b.t. versterking van de positie van de consument voor groene transitie, maar met veel meer regels en waarborgen omringt, zoals een verbod op elke vorm van misleidende reclame binnen deze context bezien. Het voortel wordt tevens in combinatie met een ander voorstel gepresenteerd, namelijk een die gaat over de gemeenschappelijk regels ter bevordering van de reparatie van goederen. Ook dit voorstel heeft als doel een bijdrage te leveren dat consumenten welbewust milieuvriendelijke producten en diensten consumeren waarbij de zgn. circulaire economie wordt gestimuleerd.

 

 

Belofte Europese Green Deal

 

Ook vormt het voorstel een belangrijke schakel in de belofte van de EC in het kader van de Europese Green Deal. Het betreft dan ook het derde pakket m.b.t. de circulaire economie, tezamen met het voorstel voor gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen. De eerste pakketten waren reeds vorig jaar door het parlement en de Raad goedgekeurd. Daarbij omvatte het eerste pakket de nieuwe verordening m.b.t ecologisch ontwerp voor duurzame producten, de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel en de voorgestelde richtlijn consumentenrechten om de positie van de consument voor de groende transitie te versterken. Het tweede pakket behelst voorstellen voor de verordening betreffende verpakking en verpakkingsafval, de mededeling over biologisch afbreekbare, biogeënte en op basis van composteerbare (kunst)stoffen, tevens de verordening betreffende de EU-certificering van het verwijderen van koolstoffen.

 

 

 

 

 

 

Hanteer je milieuclaims vanuit overheidswege of bedrijf?

Weten of je product, dienst of organisatie aan de Greenwash regels voldoet?

Wij checken de nieuwe criteria voor je!

Ander advies, uitleg of rechtsbijstand nodig?

BERGA juridische diensten adviseert en staat je bij!

 

 

 

 

BERGA: persoonlijke, telefonische en online dienstverlening

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!