Berga Juridische Diensten

Gokinkomsten in mindering op bijstandsuitkering?

 

 

 

 

Sinds de nieuwe kansspelwet heeft het online gokken een enorme vlucht genomen. De groei gaat evenwel gepaard met drastische gevolgen, temeer voor mensen die meer dan eens van een gokje houden. Mensen in de bijstand zijn niet anders en wellicht in sommige gevallen gevoeliger voor de ‘gepresenteerde’ winkans. Zelden wint iemand meer dan dat er aan inleg aan vooraf is gegaan. Los van de impact die verslavingsgevoeligheid kan hebben op velerlei vlak, is het vooral dit financiële component wat flinke schade kan veroorzaken in de hoogte van een ontvangen bijstandsuitkering.

 

 

Gokkers opgelet!

 

Notoire of frequente casinogangers alsook gokgrage en/of gokverslaafde personen die zich in de bijstand bevinden, zijn met de een nieuwe uitspraak van de hoogste bestuursrechter (CRvB extra gewaarschuwd: gemeenten mogen gokinkomsten in minder brengen op de bijstandsuitkering.

 

Vangnet voor levensonderhoud

De bijstand vormt een vangnet voor personen die niet of nauwelijks in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zo worden inkomsten zodanig aangevuld dat een sociaal minimumniveau wordt bereikt. Kenmerkend voor dit sociaal minimum en vangnet is, dat het tevens een verantwoording en verplichting van de bijstandsgerechtigde in het leven roept om elke extra ontvangen euro te kunnen specificeren in termen van herkomst, aard en omvang.

 

In mindering op bijstandsuitkering

Zo genereerde een gokverslaafde Amsterdamse bijstandsgerechtigde maandelijks gemiddeld een bedrag van ongeveer € 1.000,-, gerekend over een periode van een jaar.

Voor de betreffende periodes bracht de Amsterdamse gemeente een deel van deze de gokinkomsten als regulier inkomen in mindering op de bijstandsuitkering in de maanden waarin de bijstandsgerechtigde de bedragen ontving. Deze inkomsten, zo stelde de gemeente, had de persoon in kwestie ook aan kunnen wenden om de kosten van zijn noodzakelijke levensonderhoud te kunnen financieren. Het verweer van de man dat hij veel meer geld had ingezet dan dat hij gewonnen zou hebben, vond geen soelaas bij de gemeente noch bij de rechter.

 

Gokinzetten zijn verwervingskosten

Niet alleen de rechter in eerste aanleg, óók de Centrale Raad van Beroep (CRvB) ging niet mee in het verweer van de man, zo blijkt uit de uitspraak.  Zo oordeelde de rechter dat de gokinzetten tijdens het gokken te bestempelen zijn met het predicaat en de kwalificatie: verwervingskosten. Dit zijn kosten (investeringen) die gemaakt worden om überhaupt een eventuele meeropbrengst (gokopbrengst) mogelijk en in het vooruitzicht te kunnen stellen.

 

Artikel 32 Participatiewet

Kijken we naar de wet, dan biedt artikel 32 Participatiewet geen ruimte om dergelijke verwervingskosten in mindering te brengen op dergelijke gokopbrengsten. In concrete betekent dit dan ook dat gokopbrengsten  verrekend moeten worden met een ontvangen bijstandsuitkering. De zogenaamde gokinzetten of verwerkingskosten worden dan buiten beschouwing gelaten.

Dit betreft een door het CRvB vastomlijnd jurisprudentieel uitgangspunt en geldt niet alleen voor gokopbrengsten, maar ook voor andere inkomsten.     Zo oordeelde de CRvB recentelijk dat bij inkomsten uit het exploiteren van een woning, geen rekening behoefte te worden gehouden met op de woning rustende hypotheeklasten, ook al zijn deze laten gelijk of hoger dan de verkregen huuropbrengsten

 

Maatstaf voor in te houden bedrag

 

De CRvB gaat uit van de vuistregel dat de inkomsten uit gokken gelijk zijn aan de ingelegde bedragen, staat in een uitspraak van april dit jaar. Of anders gezegd: dat gokkers quitte spelen. Dit is een weerlegbaar rechterlijk vermoeden.

 

Tot voor kort werd een gehele bijstandsuitkering teruggevorderd, omdat het recht op bijstand niet kon worden vastgesteld vanwege niet verifieerbare opbrengsten en inzetten. De CRvB oordeelt hier nu anders over en kijkt daarbij naar inleggelden en/of de pintransacties die in bepaalde maanden zijn gedaan, met name die in een gokbedrijf zijn gebruikt/gedaan.

 

Als er bijvoorbeeld € 500 in een casino is gepind, dan mag de rechter er aldus vanuit gaan dat de gokinkomsten gelijk zijn aan dit bedrag en dat dit bedrag dan ook in mindering mag worden gebracht op de uittering.  

 

Als tweehonderd euro gepind is in het casino, gaat de CRvB dus uit van tweehonderd euro aan gokinkomsten en is dat het bedrag dat gekort wordt op de bijstandsuitkering. Wordt echter niet quitte gespeeld en is meer ingezet dan is opgebracht, ergo: er zijn meer gokkosten dan gokopbrengsten. Zowel belanghebbende als een gemeente kunnen proberen aannemelijk te maken dat meer of minder dan de inleg is gewonnen, maar let op: ook dan staat artikel 32 Participatiewet eraan in de weg om een verrekening te laten plaatsvinden tussen de ingelegde en verworven gokgelden. Of een inwoner met een bijstandsuitkering per saldo meer heeft verloren dan gewonnen maakt volgens de Centrale Raad van Beroep (dan) niet (meer) uit.

 

 

 

 

Heb je als bijstandsgerechtigde vragen omtrent gokopbrengsten?

 

Wil je als gemeente of al bijstandsgerechtigde weten wat je plichten en rechten als het gaat om het verkrijgen van extra inkomsten?

 

Heb je als bijstandsgerechtigde of als gemeente (overige) vragen, of heb je advies en/of rechtsbijstand nodig m.b.t. rechten/plichten omtrent een uitkering en/of wil je weten of je vordering bij de rechter stand zal houden?

 

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken passend advies en staan u eventueel bij in een gerechtelijke procedure en kunnen namens u verzet doen.

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

 

We zijn u graag van dienst!