Berga Juridische Diensten

Aansprakelijkheid & aansprakelijkstelling (deel 1)

 

 

 Wanneer iemand een andere persoon, bedrijf, onderneming of diens eigendommen/bezittingen schade berokkent, dan is degene aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Wanneer een consument of ondernemer schade heeft geleden welke door een derde is veroorzaakt en hij wil deze schade ook vergoed zien, dan zal die consument of die ondernemer die derde vooreerst daarvan in kennis moeten stellen. Dit gebeurt met een aansprakelijkstelling. Als dat gebeurt dan wordt die derde voor de door de consument of ondernemer geleden schade aansprakelijk gesteld. Hieronder lichten wij de ins en outs van de aansprakelijkstelling toe.

 

 

Aansprakelijkheid en aansprakelijkstelling

Een consument of ondernemer kan omgekeerd ook al dan niet opzettelijk schade veroorzaken aan een schadelijdende persoon. De veroorzaker van de schade kan hiervoor aansprakelijk zijn. Dat wil zeggen, alleen als hij daarvoor volgens het recht en rechtspraak aansprakelijk wordt geacht. Iemand kan bijvoorbeeld gehandeld hebben uit overmacht, waardoor de schade is veroorzaakt. In dat geval geldt dat deze rechtvaardigingsgrond de aansprakelijkheid voor de schade in wezen opheft. Iemand heeft de schade dan wel veroorzaakt, maar kan daarvoor in dat geval dan niet aansprakelijk worden gehouden. In andere gevallen is iemand die aansprakelijk wordt gesteld door bij een ander veroorzaakte schade ook daadwerkelijk verplicht deze schade aan die derde te vergoeden, tenzij aldus sprake is van een omstandigheid die maakt dat hij niet kwalijk kan worden genomen dat hij die schade heeft veroorzaakt, zoals in geval van overmacht of andere van buiten afkomende invloeden, zoals bedreiging of natuurgeweld. Iemand die aansprakelijk gesteld wordt noemen we de aansprakelijkgestelde. Iemand die schade heeft geleden als gevolg van die aansprakelijkheid, noemen we de schadelijdende, gelaedeerde, of benadeelde partij.

 

Geleden en nog te lijden schade

Iemand kan niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor in het verleden geleden schade, maar ook voor nog te lijden, dus toekomstige schade, mits deze schade maar het gevolg is van feiten en omstandigheden waardoor de aansprakelijkgestelde schade heeft kunnen veroorzaakt. Met andere woorden, de schade moet direct of indirect te herleiden zijn tot gedragingen of nalaten waardoor de aansprakelijkgestelde schade heeft veroorzaakt bij de schadelijdende partij.

 

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan voortkomen als bepaalde voorwaarden of bepalingen uit een overeenkomst niet of niet goed worden nagekomen en de wederpartij van dat contract schade heeft geleden. Dat noemen we dan contractuele aansprakelijkheid.

Een andere variant voor aansprakelijkheid betreft de buitencontractuele of wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid volgt dan niet uit een overeenkomst, maar uit de wet. Hiervan is onder meer sprake wanneer iemand bepaalde verkeersregels niet in acht neemt en een andere weggebruiker daardoor schade lijdt, bijvoorbeeld wanneer iemand met alcohol een andere bestuurder aanrijdt en die ander daardoor schade leidt, op grond van de Wegenverkeerswet. In dit geval is er geen overeenkomst tussen de aansprakelijkgestelde en de schadelijdende partij, maar is iemand aansprakelijkheid

 

Aansprakelijk stellen als voorwaarde

Iemand die een ander schade heeft berokkend weet dat soms niet en als iemand dat wel wist, dan zal diegene vaak niet uit zichzelf in beweging komen en op zoek gaan naar de schadelijdende partij. Om zeker te zijn dat de aansprakelijke persoon in kennis wordt gesteld van de door de schadelijdende partij geleden en nog te lijden schade dient deze de aansprakelijke persoon in kennis te stellen, bij voorkeur met een aangetekend schrijven, waaruit duidelijk blijkt dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor een met naam en toenaam veroorzaakte gebeurtenis, voorzien van een plaatsbepaling, datum en zo mogelijk een tijdstip en welke gevolgen dat met zich mee heeft gebracht voor de schadelijdende partij; welke schade hij daardoor heeft geleden en/of nog te lijden heeft. Met deze informatie wordt de aansprakelijke persoon geïnformeerd over welke gebeurtenis het gaat die vervolgens schade heeft veroorzaakt bij de schadelijdende persoon waarvan deze vergoeding wenst. Nu de aansprakelijkgestelde persoon weet waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld, kan hij niet meer ontkennen dat hij hiervoor door de schadelijdende persoon aansprakelijk is gesteld. Ergo: hij is hier aldus van op de hoogte en is als zodanig dan ook in de mogelijkheid om eventuele rechtsbijstand te zoeken en in te schakelen, bijvoorbeeld een juridisch adviseur.

 

Iemand aansprakelijk gesteld en hoe dan verder?

In het mooiste geval erkent de aansprakelijkgestelde persoon de door hem bij de schadelijdende persoon veroorzaakte en geleden en nog te lijden schade. Echter, in onze rechtspraktijk zien wij vaak het tegenovergestelde: de aansprakelijkgestelde geeft in sommige gevallen geen gehoor n.a.v. een aan hem gerichte aansprakelijkstelling en het kan ook zijn dat er wel een reactie volgt, maar dat de onderhavige aansprakelijkheid wordt afgewezen, of de daardoor veroorzaakte schade niet erkend aanwezig te zijn. Ook kan het zo zijn dat de aansprakelijkgestelde persoon wel enige aansprakelijkheid erkent, maar niet zich niet aansprakelijk acht voor de volle omvang van door de schadelijdende partij aan hem in kennis gestelde schade. In deze gevallen blijft de schadelijdende partij vaak met lege handen achter, tenminste als de schadelijdende partij geen verdere actie onderneemt. De juristen van BERGA juridische diensten pakken dan de handschoen op en nemen de zaak dan van de schadelijdende partij over, zodat deze even wat minder (juridische) kopzorgen heeft.

 

Vergoeding van schade

Wanneer iemand aansprakelijk wordt gesteld is het gebruikelijk dat wanneer iemand verzekerd is voor de door de schadelijdende geleden en nog te lijden schade, de aansprakelijkgestelde de door hem ontvangen aansprakelijkstelling naar zijn of haar verzekeraar doorstuurt. De schadelijdende persoon wil uiteraard dat er ofwel door de aansprakelijkgestelde persoon (veroorzaker) of diens verzekeraar diens schade vergoedt. Daarvoor is ten eerste erkenning van aansprakelijkheid nodig en ten tweede acceptatie van de verlangde schadevergoeding. Berekening van de schade is vaak een arbitraire werkzaamheid en veelal afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de veroorzaakte schade.

 

Erkenning of vaststelling van aansprakelijkheid

Meermaals zien wij in onze rechtspraktijk dat een verzekeraar van de aansprakelijkgestelde persoon de aansprakelijkheid eigenlijk al op voorhand afwijst, zonder inhoudelijk (en dus serieus) verder te willen naar alle in de aansprakelijkheidstelling genoemde feiten en omstandigheden die debet zijn aan de schadeveroorzakende handeling, of gebeurtenis. Heeft iemand geen verzekeraar, dan is de aansprakelijkgestelde persoon of bedrijf zelfstandig aansprakelijk te noemen en dient deze dan ook zelfstandig in te staan voor het aan de schadelijdende verzorgen van diens verlangde schadevergoeding. Op het moment dat de aansprakelijkheid eigenhandig, dus vrijwillig wordt erkend, of door een derde, meestal rechter, wordt vastgesteld, spreken we van aansprakelijkheid. Op dat moment staat vast dat een persoon of ondernemer juridisch aansprakelijk wordt gehouden, dus als veroorzaker, van de door de schadelijdende partij geleden en/of nog te lijden schade.

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

in de volksmond wordt er wel gesproken over dat iemand verantwoordelijk is voor de bij een ander veroorzaakte schade, maar dat is een meer moreel/ethische connotatie (uitleg) en heeft in essentie niets van doen met de hier besproken juridische betekenis. Ergo: de juridische vertaling van een morele verantwoordelijkheid naar een juridische wordt samengevat in de term aansprakelijkheid.

 

 

 

Heeft u schade geleden en/of nog te lijden schade als gevolg van een handeling, een nalaten of andere gebeurtenis en bent u bekend met de veroorzaker van die schade?

 

Heeft u de veroorzaker van de schade al aansprakelijk gesteld?. Wij kunnen u desgewenst van dienst zijn om namens de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen voor de door u geleden en nog te lijden schade. Daarbij ontzorgen we u in het gehele aansprakelijkheidstraject: van aansprakelijk stellen tot en met het vorderen en afwikkelen van een verlangde schadevergoeding.

 

Of heeft de aansprakelijk gestelde persoon of ondernemer uw aansprakelijkstelling (grotendeels) afgewezen en/of wordt de schade wel erkend, maar niet in volle omvang?

 

Of heeft u aan aansprakelijkheid en schade(vergoeding) verwante vragen of heeft u gerichte hulp advies nodig voor andere voor andere zaken?

 

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken passend en juridisch advies, zijn van u dienst en verzorgen het gehele aansprakelijkheidstraject tot en met de schadevaststelling en uitkering ervan!

 

BERGA juridische diensten zorgt ervoor dat de juiste persoon/personen/ondernemer(s) aansprakelijk worden gesteld als gevolg van uw geleden en nog te lijden schade, regelt en verzorgt alle communicatie met de schadeveroorzakende partij of diens eventuele verzekeraars en starten indien nodig een gerechtelijke procedure op als de wederpartij uw schade niet wil erkennen.  

 

 

 

 

Heeft u andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van uw modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kunt u ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan u bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor u op.

 

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!