Berga Juridische Diensten

Aan de kant, er komt een ambulance aan!

 

 

Aan de kant

 

We hebben het allemaal wel eens als automobilist meegemaakt:
een naderende ambulance met dwingend zwaailicht en grote snelheid die je wil
passeren. Soms gaat dat vloeiend, doch zij er ook gevallen bekend waarin de
automobilist om welke reden dan ook de ambulance niet de verlangde ruimte geeft.
Een voorstelbare reden in elk geval kan zijn dat de bestuurder in paniek raakt
en niet meer weet welke kant hij nu wel of niet meer op moet rijden. De status
qua kan dan zijn dat de automobilist als het ware in paniek verstilt en niet aan
de kant gaat. Wat mag er nu wel wat niet worden verlangd van een automobilist
in een dergelijk geval? Hoe snel moet hij aan de kant gaan en moet hij in alle gevallen
aan de kant gaan? Wat zegt de wet?


Wettelijke regeling

 

Wat mag van een automobilist mag verwacht worden dat hij snel aan de kant
gaat als een ambulance met sirene en zwaailicht hem nadert. Elke weggebruiker heeft
zich wel eens in een dergelijke situatie bevonden, of gaat deze ongetwijfeld
nog eens meemaken. Maar hoe snel moet een weggebruiker nu daadwerkelijk aan de
kant gaan? De wettelijke bepalingen geven hierover geen uitsluitsel,
althans niet concreet gemeten in tijd.

 

De casus

 

Een automobilist heeft een ambulance met zwaailicht en sirene niet de vrije
toegang gegeven en niet laten voorgaan. De rechtbank legt hem een boete op van
€ 250,- tegen welke hij in beroep gaat bij het gerechtshof. Interessant verweer
en arrest volgt.

 

Boete niet rechtvaardig

 

Bij het Hof beklaagde de automobilist zich erover en verweerde zich door
aan te geven dat hij op de snelweg (A-12) op enig moment werd gepasseerd door
een busje welk zijn achteruitzicht had belemmerd. Hierdoor werd door hem de
ambulance ook niet, althans niet tijdig opgemerkt. Op het moment dat hij wel notie
van de ambulance kreeg, is hij alsnog z.s.m. aan de kant gegaan. Dat hij nu een
boete krijgt omdat hij door overmacht niet sneller heeft gereageerd dan dat hij
heeft gedaan kwalicifceert de automoblist als onrechtvaardig. De politie reed
i.c. vlak achter de ambulance en wilde de automoblist ter plekke aanspreken op
zijn gedrag, maar omdat deze achter de ambulance reed kon hij deze niet
inhalen. De betreffende agent heeft volgens zijn proces-verbaal verklaart dat volgens
hem de betreffende automobilist niet in de gaten had, ondanks sirene en zwaailicht,
dat er een ambulance achter hem reed.

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens


Waar regelt de wet in een dergelijke situatie?

Zo lezen we in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) dat  bestuurders een voorrangsvoertuig voor moeten
laten gaan (voorlaten). Dit is wettelijk vastgelegd in art. 50 RVV. Dit
betekent dat je als weggebruiker aansprakelijk bent  als je dit niet doet. De bestuurder dient
onder elke omstandigheid een voorrangsvoertuig voorrang te verlenen. Een
voorrangsvoertuig wordt gebruikt door  bestuurders van motorvoertuigen in gebruik bij
politie, brandweer, spoedeisende medische hulpverlening en andere door de Minister
aangewezen hulpverleningsdiensten, die de optische en geluidssignalen (zwaailichten
en sirene voeren) (art. 29 RVV).

 

Voorlaten

 

Wat exact onder voorlaten wordt verstaan, dus het voorrang geven aan een
voorrangsvoertuig is niet nader bepaald. Zo wordt uit de wet niet duidelijk binnen
welke termijn een bestuurder een voorrangsvoertuig voor moet laten gaan. Kennelijk
heeft deze enige ‘beleidsvrijheid om naar eigen inzicht en goeddunken te bepalen
op welk moment hij het voorrangsvoertuit voorbij laat gaan. Dit was ook het
argument dat de bestuurder bij het Hof naar voren bracht. Volgens de beboete
bestuurder had de dienstdoende agent daarom in zijn proces-verbaal moeten aangeven
of de bestuurder in kwestie wel ruimte genoeg had om uit te kunnen wijken en
binnen welke termijn de bestuurder uitweek en binnen welke termijn hij volgens
de verbalisant had moeten uitwijken. Nu vindt er volgens de bestuurder een
soort van willekeurige beboeting plaats en weet hij niet waar hij nu wel en
niet aan toe is, ook niet bij een volgende confrontatie met een ambulance.

 

Aandacht op onverwachte gebeurtenissen

 

Het Hof gaat echter niet mee in het verweer van de bestuurder.

Volgens het Hof staat rechtens vast dat de automobilist de gewraakte gedraging heeft verricht en dat
dienstdoende agent dit aldus correct heeft opgetekend in zijn proces-verbaal.

In zijn algemeenheid, zo zegt het Hof, mag van elke weggebruiker worden verlangd dat zij de aandacht op
de weg houden en daarmee impliciet ook de aandacht gevestigd moeten hebben en
houden op onverwachte gebeurtenissen op die weg. Als
voorrangsvoertuigen naderen met optische en auditieve signalen dan behoort
een bestuurder deze op te merken. Bestuurders behoren te beschikken over een
gemiddeld goed auditief en visueel vermogen, anders mogen zij immers zelf niet een
auto besturen.

 

Plaatsbepaling voorrangsvoertuig

Lastig wordt het als bestuurders wel zwaailichten zien
en een sirene horen, maar nog niet kunnen bepalen waar en uit welke richting een
ambulance komt aanrijden.  

Heeft een bestuurder eenmaal in de gaten (de een dus
sneller dan de ander) waar een voorrangsvoertuig vandaan komt, dan dient deze
zijn snelheid aan te passen en het voorrangsvoertuig laten passeren op een plek
waar dat verantwoord is en aldus waar genoeg ruimte is. Praktisch betekent dit
in veel gevallen dat een bestuurder naar rechts gaat en zijn heil zoekt in de
berm of op de vluchtstrook.

 

Hofs’ oordeel

 

Indien een bestuurder zoals i.c. het geval is, twee
voorrangsvoertuigen niet heeft waargenomen en tevens geen notie heeft gehad aan
de werkende sirenes, komt volgens het Hof geheel en al voor rekening en risico
van de bestuurder. Hij is aldus conform art. 29 RVV verantwoordelijk te houden
voor deze overtreding en derhalve aansprakelijk te houden voor diens gedraging.
Het Hof laat het oordeel van de rechtbank daarmee dan ook in stand.

 

 

 

Heb
je als bestuurder een verkeersboete ontvangen en wil je weten wat je weten wat
je rechten en plichten zijn?  

 

Wil
je in bezwaar gaan tegen een verkeersboete? Als deskundigen op het gebied van
strafrecht kunnen we een passend bezwaarschrift voor je opmaken!

 

Schakel
de juristen van BERGA juridische diensten in voor gedegen deskundig advies en
bijstand. Wij maken een passend bezwaarschrift of beroepsschrift voor je op. Wij
hebben daar veel ervaring in.

 

De
juristen van BERGA juridische diensten verstrekken daarnaast passend advies en
staan u eventueel bij in een gerechtelijke procedure en kunnen namens u zonodig
verzet doen.

 

 

 

Heeft u (andere) vragen of advies nodig?

Wij verstrekken naast persoonlijke en online
juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken,
checken en/of wijzigen van uw modelovereenkomsten, contracten of andere
documenten. Onze diensten kunt u  ook
snel en makkelijk online bestellen: www.webshop.bergajuridisch.nl

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met uw wederpartij
als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan uw bij
in een arbeidsbemiddelende fase. Ook starten we zonodig een gerechtelijke
procedure voor uw op.


Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wilt u direct een gerechtelijke procedure starten?

Kies dan voor de ervaren juristen van BERGA juridische
diensten meldt uw zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen naar:
info@bergajuridisch.nl of belt u ons gerust op: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden


Wij verstrekken
onze juridische diensten zowel aan particulieren als aan ondernemers op o.a. de
volgende veel voorkomende gebieden:

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken
voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het
indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)


Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijkt u onze
website: www.bergajurdisch.nl of in onze
webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop
kunt u terecht voor het snel en makkelijk bestellen van onze telefonische en
online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of
wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!