Berga Juridische Diensten

Transitievergoeding & ontslag met wederzijds goedvinden

Afspraken met werkgever in vaststellingsovereenkomst

 

Wanneer werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen zonder dat een intermediaire rol voor een rechter of UWV is weggelegd, dan kunnen onderlinge afspraken worden gemaakt omtrent het ontslag. Een dergelijk ontslag wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Het is dan de bedoeling dat u tezamen met uw werknemer alle afspraken in een overeenkomst vorm geeft. Een dergelijke overeenkomst wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd.

 

Onderdelen & voorwaarden

Alvorens de geldigheid van een dergelijke vaststellingsovereenkomst in te kunnen roepen, dient deze aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals het schriftelijkheidsvereiste, het infinitief uit hoofde van de werkgever, vereiste financiële compensatie, dat de afspraken en gevolgen dienen duidelijk te zijn, dat er een mogelijkheid moet zijn de overeenkomst te controleren en aan te passen, de geheimhoudingsplicht, het evt. concurrentiebeding, herroepingstermijn en de opzegtermijn

 

Opzegging & opzegtermijn

 

Een wettelijk vereiste opzegging gaat gepaard met inachtneming van de juiste wijze en duur van opzegging. Gedurende de opzeggingstermijn krijgt de werknemer gewoon salaris. Dit is van belang, omdat de werknemer niet direct een WW-uitkering verkrijgt. De werkgever dient daarbij de wettelijke opzegtermijn te hanteren. Hiervan kan in beginsel niet ten nadele van de werknemer van worden afgeweken:

 

Duur opzegtermijn

 

1 maand

2 maanden

3 maanden

4 maanden

Duur arbeidsverband

 

> 5 jaar

5-10 jaar

10-15 jaar

15-20 jaar

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden?

 

     Partijen weten direct waar ze aan toe zijn en voorkomen onzekerheid. Zo is er direct duidelijkheid over wanneer het dienstverband eindigt, wat de hoogte van de vergoeding is en welke bijzonderheden er wel of niet gelden;

     Werknemer weet direct welke vergoeding en compensatie hij verkrijgt. Daarbij geldt dat een ontslagvergoeding (zoals afgesproken tussen partijen) in veel gevallen hoger is dan de (wettelijke) transitievergoeding;

     De vaststellingsovereenkomst is de basis voor recht op WW en regelt verder alle belangrijke onderdelen die van belang zijn voor een goede afwikkeling van het ontslag en informeert over toekomstige rechten en plichten;

     Ontslag en bemoeienis van en door een rechter of UWV is niet nodig (tenzij er discussie is over de vaststellingsovereenkomst zelf).

 

 

 

 

Schriftelijkheidsvereiste

 

Ontslag dient schriftelijk te worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst dienen alle voorwaarden voor het ontslag opgenomen te worden. De overeenkomst dient door beide partijen ondertekent te worden.

 

 

Ontslag- en transitievergoeding

 

Voor de werkgever geldt een verplichting om het ontslag te compenseren. Het kan zijn dat er sprake is van een ontslagvergoeding en/of een transitievergoeding. Partijen kunnen hierover nader in gesprek gaan. De werknemer heeft hierin een duidelijke onderhandelingspositie; de werkgever wil het daardoor vaak niet aan laten komen op een langdurige rechtszaak en zal in de meeste gevallen de werknemer een hogere vergoeding aanbieden. Voor beide partijen bestaat er dan in beginsel weinig reden meer om over de vastgelegde ontslagafspraken een rechterlijk oordeel te initiëren.

 

 

WW-recht

 

Het werknemers ontslag mag niet verwijtbaar zijn. Dat wil zeggen dat er geen sprake dient te zijn van een dringende ontslagreden, of dat de werknemer het ontslag zelf heeft aangevraagd. Het is de werkgever die het ontslag met de werknemer heeft aangekaart en dit ook uit de overeenkomst zelf blijkt. Ook dient er geen sprake te zijn van de mogelijkheid tot herplaatsing.

 

 

Transparantie over gevolgen

 

Werkgever dient werknemer goed te informeren over de gevolgen van het ontslag. Op de werkgever ligt een onderzoeksplicht, een plicht tot verifiëring om bij de werknemer te vernemen of hij dit ontslag echt wil en wil doorzetten en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Aldus geldt zijdens de werkgever een onderzoeks- en informatieplicht. Het doel is dat de werknemer goed en juist wordt voorgelicht over het voorgenomen ontslag.

 

 

Geheimhouding

 

Beide partijen hebben geheimhouding over hetgeen zij besproken en in de overeenkomst hebben vastgelegd. Dit wordt vormgegeven middels een aparte geheimhoudingsparagraaf. De vertrouwelijkheid van wat tussen partijen is komen vast te staan dient uiteraard alleen ter kennisgeving van partijen te blijven. Het gaat hierbij om vertrouwelijke gegevens en informatie. De werkgever heeft ook hier een informatieplicht naar de werknemer toe. Voor hem of haar moet duidelijk zijn wat onder vertrouwelijke informatie valt en hoe daar mee om te gaan als het bijvoorbeeld gaat om gebruik, delen en opslaan ervan.

 

 

Relatie- of concurrentiebeding

 

Ingeval de werkgever een concurrentiebeding of relatiebeding wil opnemen, zal hierover in sommige gevallen onderhandeld kunnen worden over de reikwijdte ervan. Een concurrentie is veelal opgenomen in het arbeidscontract. De werknemer zij erop gewezen dat een dergelijk beding ook juridische gelding blijft houden, mocht deze verder niet meer nader in de vaststellingsovereenkomst zijn uitgewerkt.  Bij een concurrentiebeding wordt het de werknemer verboden om binnen een bepaalde termijn na datum ontslag binnen veelal een bepaalde afstand werkzaam te zijn voor ten aanzien van werkgever concurrerende ondernemingen. Bij een relatiebeding is het de werknemer wel toegestaan om bij concurrerend bedrijf aan de slag te gaan, maar wordt het expliciet verboden om nader contact te hebben met leveranciers, relaties en klanten van de ex-werkgever. Zoals gezegd, kan er een onderhandelingsgesprek tussen partijen aangewezen zijn, wanneer de belangen van de ene partijen duidelijk sterker of afwezig zijn dan die van de andere bij wel of geen opname ervan in de vaststellingsovereenkomst. Ook in geval beide partijen een langdurige goede arbeidsrelatie met elkaar hebben en op goede voet leven, kunnen zij ervan afzien een dergelijk beding in het contract op te nemen. Het zal dan afhangen van de ‘waardering’ van de relatie en op de wijze waarop partijen dit ook naar de toekomst toe willen (of het noodzakelijk vinden dit te moeten) vastleggen, dan wel als het gaat om het vooral ‘open’ willen laten wat deze bedingen betreft.

 

 

Herroepingstermijn

 

Ten slotte dient de werkgever een herroepingstermijn van 14 dagen in acht e nemen, een termijn waarbinnen de werknemer alsnog de in de vaststellingovereenkomst opgenomen afspraken kan herroepen door van de gehele overeenkomst alsnog af te zien. Deze termijn wordt met één week verlengd ingeval er in de vaststellingsovereenkomst geen termijn is genoemd.

 

Is de vaststellingsovereenkomst juist opgesteld door uw werkgever?
Wilt u weten of u recht heeft op een WW-uitkering?

Is de vaststellingsovereenkomst juist en volledig opgesteld?

Is er voldoende financiële compensatie voor u als werknemer?
Weten hoe ontslag aan te vragen en dit te regelen als werkgever?

Weten of je wel of geen recht hebt op een transitievergoeding bij ontslag?

BERGA juridische diensten adviseert en staat je bij!

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!